Vet-bluetongue

Kommisjonsvedtak 2007/146/EF av 28. februar 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder betingelsene for fritak fra uttransportforbudet under samhandel innen Fellesskapsområdet, og vedrørende avgrensning av sperresonene i Bulgaria, Frankrike, Tyskland og Italia (2007/146/EF)...

Commission Decision 2007/146/EC of 28 February 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards the conditions for the exemption from the exit ban for intra-Community trade and as regards the demarcation of the restricted zones in Bulgaria, France, Germany, and Italy (notified under document number ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.04.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og i EØS-komitèen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkningssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for forflytning ut av og gjennom disse sonene. Vedtak 2005/393/EF inneholder bestemmelser om avgrensning av de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstatene skal etablere beskyttelses- og overvåkningssoner (sperresoner) i forbindelse med bluetongue.

Risikovurdering av smitteoverføring av bluetongue i forbindelse med samhandel med frossen sæd, ova og embryo viser at testing av donor er sikker. Det er derfor ikke nødvendig at mottakerlandet forhåndsgodkjenner innførselen. Bestemmelsen om mottakerlandets forhåndsgodkjenning ved samhandel med frossen sæd, embryo og ova fjernes derfor.

Bulgaria ble medlemsland 1. januar 2007 og sperresoner i Bulgaria pga bluetongue skal derfor føres inn i vedlegget.

Italia, Frankrike og Tyskland har justert sine sperresoner mhp bluetongue.

Merknader

Rettsakten er gjennomført med forskrift 2. november 2007 nr.1222 om endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på at § 6 b) om forhåndsgodkjenning fjernes og vedlegget oppdatereres i forhold til land hvor det er restriksjoner i forhold til forflytning av drøvtyggere samt sæd, egg og embryo i sperresonene. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynets vurdering:

Vedtaket oppheves og erstattes av forordning (EF) nr. 1266/2007 av 26. oktober 2007 om gjennomføring av bestemmelser i Rådsdirektiv 2000/75/EF som angår bekjempelse, overvåking og restriksjoner på forflytning av visse dyrearter som er mottakelige for bluetongue. Av forordningen følger det at listene over restriksjonssoner, som har vært en del av vedtak 2005/393/EF, ikke lenger skal være en del av rettsakten. Listene over restriksjonssoner skal i stedet publiseres på Kommisjonens internettsider, i tillegg til at det skal gis informasjon om listene på møter i SCFCAH (dyrehelse/dyrevelferd), jfr artikkel 6, punkt 3 og 4 i ny forordning. Medlemsstatene blir også forpliktet til å rapportere om sine soner og endringer i sonene innen 24 timer til Kommisjonen, i tillegg til at de skal holde sine restriksjonslister oppdatert og tilgjengelig for andre medlemsstater og allmennheten, jfr forordningens artikkel 6, p 1 og 4. 

Mattilsynet har sendt utkast til forskrift om kontroll, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue på høring med høringsfrist 15. januar 2008. Forskriften fastsettes så snart forordningen passerer EØS komiteen.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)597
Rettsaktnr.: 2006/146/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/393/EF
Celexnr.: 32007D0146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2007
Frist returnering standardskjema: 04.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen