Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 287/2007 av 16. mars 2007 som endrer vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastsettelse av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Ginseng, standardiserte ekstrakter og preparater derav ...

Commission Regulation (EC) No 287/2007 of 16 March 2007 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Ginseng, standardised extr...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU-kommisjonen 16. mars 2007, og ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007. Rettsakten ble gjennomført ved endring av forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, fastsatt 9. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 287/2007 omhandler: Ginseng, standardiserte preparater og ekstrakter av ginseng som nå er oppført på Vedlegg II for alle matproduserende dyr under avsnitt 6. substanser av vegetabilsk opprinnelse. Ginseng var tidligere plassert under kategorien stoffer som brukes i homeopatiske veterinærpreparater. Vedlegg II omhandler stoffer som ikke trenger MRL-verdi (maximum residue limit).

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Forskriften vil måtte endres ved gjennomføringen av denne forordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos kjøttbransjens landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Tine, Animalia, Fagsenteret for fjørfe, Fjørfebransjens landsforening, Helsetjenesten for svin, Statens legemiddelverk (SLV), Vetlis, Den norske veterinærforening (DNV) og Norges veterinærhøgskole. SLV kunne opplyse om at det ikke finnes ginsengpreparater med markedsføringstillatelse i Norge, ellers ingen merknader.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten vil ikke innebære administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0287/2007
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32007R0287

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2007
Frist returnering standardskjema: 02.05.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker

Til toppen