Forordning om avfallseksport til ikke-OECD-land

Kommisjonsforordning nr 801/2007 vedrørende eksport til gjenvinning av visse typer avfall nevnt i vedlegg III eller IIIA til forordning (EF) 1013/2006 til visse land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse....

Commission regulation concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 to certain countries to which the OECD Decision on the control og transboundary movements of wastes does noe apply....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 6. juli 2007. 

Saksbehandler i DG Trade opplyser at det er en del feil i forordningen og at de nå har mottatt svar fra enda flere land om hvilke eksportbegrensninger de ønsker. Det antas derfor at forordningen vil bli endret igjen i løpet av kort tid.

Rettsakten er behandlet iht. skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert, med frist for tilbakemelding 12.10.2007. Det er konkludert med at forordningen ikke er EØS-relevant.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) 801/2007 er gitt med grunnlag i ny forordning om eksport av avfall (eksportforordningen), (EF) 1013/2006, som trådte i kraft i EU 12. juli 2007. Eksportforordningen er inntatt i EØS-avtalen, og gjennomført i avfallsforskriften. Eksportforordningen har blant annet bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (heretter kalt ikke-OECD-land). Bestemmelsene er i all hovedsak en videreføring av bestemmelsene i den gamle eksportforordningen (EØF) 259/93, som nå er opphevet. I henhold til art. 37 skal Kommisjonen ta kontakt med alle ikke-OECD-land og be om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyre de eventuelt vil at skal benyttes i mottakerlandet. Bakgrunnen for bestemmelsene er ønsket om å respektere ikke-OECD-landenes ønsker på dette feltet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger.

Forordning (EF) 801/2007 er en sammenstilling av tilbakemeldinger fra ikke-OECD-landene og oppstiller regler for hvilket avfall som kan eksporteres og hvilke kontrollprosdyrer som skal følges i det enkelte land. For land som ikke har svart gjelder hovedregelen om skriftlig samtykke før eksport kan skje, jf. hovedforordningen. Forordningen erstatter forordning (EF) 1547/1999.

Rettsakten er behandlet i henhold til skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø. Forordning 801/2007 regulerer forholdet til tredjeland. Det er på denn bakgrunn konkludert med at forordningen ikke er EØS-relevant. Den er likevel ansett å være akseptabel for innarbeidelse i nasjonal rett ettersom det antas at tredjeland ikke vil vurdere import av avfall fra Norge på annen måte enn fra EUs medlemsland.

Vurdering

Forordning (EF) 1418/2007 opphever denne forordningen, og det kan derfor sees helt bort fra den.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 801/2007
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32007R0801

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.07.2007
Frist returnering standardskjema: 22.08.2007
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen