Kommisjonsbeslutning 2007/172/EF av 19. mars 2007 om opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Kommisjonsbeslutning 2007/172/EF av 19. mars 2007 om opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner...

Comission Decision 2007/172/EC of 19 March 2007 setting up the group of coordinators for the recognition of professional qualifications...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.08.2007

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VII. Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen besluttet 19. mars 2007 opprettelse av en koordinatorgruppe til direktiv 2005/36/EF som ble publisert i Official Journal 20. mars 2007.

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 142/2007 av 26. oktober ble det besluttet å innlemme i EØS-avtalen direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og kommisjonsbeslutning 2007/107/EF om opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Direktivet er ikke foreløpig gjennomført i Norge, siden et par EFTA/EØS-land ikke ennå har fullført sine konstitusjonelle prosedyrer.

Beslutningen gjelder opprettelse av en koordinatorgruppe til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner skal bestå av de nasjonale koordainatorene som er utpekt av landene etter direktiv 2005/36/EF. Etter direktivet har koordinatorene som oppgave å fremme en ensartet anvendelse av direktivet og innsamle alle opplysninger, som er relevante for gjennomføringen av direktivet.

Gruppen har til oppgave å etablere et samarbeid mellom landenes myndigheter og Kommisjonen i spørsmål vedrørende godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Videre skal den lette gjennomføringen av direktiv 2005/36/EF, bl.a. ved utarbeidelse av relevante dokumenter om fortolkning av direktivet.

Representanter fra EØS-landene og fra Sveits kan bes inn som observatører i gruppen.

Vurdering

Direktiv 2005/36/EF er en sammenslåing og fornying av 15 tidligere direktiv, herunder direktiv 89/48/EØF. I direktiv 89/48/EØF var det en koordinatorgruppe, gruppen som opprettes til direktiv 2005/36/EF skal erstatte denne gruppen.

Beslutningen er en oppfølging av direktiv 2005/36/EF og anses relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/172/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0172

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2007
Frist returnering standardskjema: 29.03.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen