Såvarer - restriksjoner omsetn. solsikke Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2007/329/EF av 2. mai 2007 om overgangsordninger vedrørende dispensasjon fra rådsdirektiv 2002/53/EF med hensyn til omsetning av frø av sorter av Helianthus annuus, som ikke er blitt undersøkt og vurdert til å være motstandsdyktige overfor Orobanche spp., på grunn av Bulgarias ti...

Commission Decision 2007/329/EC of 2 May 2007 laying down transitional measures derogating from Council Directive 2002/53/EC as regards the marketing of seed of Helianthus annuus of varieties which have not been assessed as resistant to Orobanche spp., by reason of the accession of Bulgaria ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at Bulgaria inntil 31.12.2009, som unntak fra direktiv 2002/53/EF, gis anledning til på eget landområde å kreve at sorter som omsettes av såvare av solsikke (Helianthus annuus L.) skal være undersøkt og vurdert i forhold til motstandsdyktighet mot Orobanche spp. Denne plantesnylteren er av stor betydning for dyrking av solsikke i Bulgaria. Øvrige medlemsstater skal melde til kommisjonen hvilke sorter av solsikke som er undersøkt og vurdert.

På EUs felles sortsliste for plantesorter skal det anføres særskilt hvilke sorter av solsikke som er vurdert til å være motstandsdyktige mot Orobanche spp.

Merknader

Aktuelt regelverk på området er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da rettsakten ikke får betydning for norske forhold.

Vurdering

Rettsakten er uten betydning for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/329/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/53/EF
Celexnr.: 32007D0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2007
Frist returnering standardskjema: 10.08.2007
Dato returnert standardskjema: 13.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen