Vet-TSE

Kommisjonsforordning (EF) nr. 722/2007 av 25. juni 2007 om endring av vedleggene II, V, VI, VIII, IX og XI i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for forebygging, kontroll med og utryddelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier....

Commision Regulation (EC) No 722/2007 of 25 June 2007 amending Annexes II, V, VI, VIII, IX and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.12.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble behandlet i EØS-komitébeslutning 26.09.2008 og tatt inn med art 103 forbehold fra Island. Rettsakten trer i kraft i EØS-avtalen 1. mai 2010. Forskriftendring for implementering av rettsakten fastsettes 3. mai 2010.

Rettsakten ble behandlet første gang på møte i Spesialutvalget for matproduksjon 13. september 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene II, V, VI, IX og XI i forordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til BSE-status, Spesifikt risikomateriale (SRM) og kategorisering av land, og import til fellesskapet av levende dyr og animalske produkter. 

Endringene, som var gjeldende fra 1. juli 2007 da overgangsordningene utgikk, består blant annet av ny BSE-kategorisering med tre klasser; neglisjerbar, kontrollert og ukontrollert risiko, på lik linje med OIE sin kategorisering.

   -Ad vedlegg II:

Kategorisering bygger på risikovurdering, overvåkingsdata, opplæringsprogrammer, meldesystem og laboratorieundersøkelser. Hva som kreves er nærmere beskrevet i vedlegget. Både tredjeland og medlemsland kategoriseres i henhold til dette. Norge vil antagelig i første omgang komme i klasse "kontrollert risiko".

   -Ad vedlegg V:

SRM-bestemmelsene som stod i vedlegg XI er tatt inn. Det vil være lik SRM for alle kategorier i motsetning til OIE som har ulik definisjon av SRM avhengig av kategori. To punkter angående SRM er overflyttet til artiklene.

   -Ad vedlegg VI:

Da det ikke foreligger en beslutning om BSE-kategorisering i henhold til artikkel 5, nr. 2 eller 4, i forordning (EF) nr. 999/2001, finner forordningens artikkel 9 og vedlegg VI ikke anvendelse. Ettersom det nye kategoriseringssystemet skal anvendes fra 1. juli 2007, blir vedlegg VI endret.

    -Ad vedlegg VIII:

Forbudet mot å eksportere levende storfe født eller oppvokst i Storbritannia før 1. august 1996 til andre land, er flyttet fra vedlegg XI, kapittel D, pkt. 5 a til vedlegg VIII, kapittel A, del II. Betingelsene vedrørende markedsføring og eksport av levende dyr, sæd, embryoer, samt egg og produkter av animalske produkter og betingelsene vedrørende samhandel med visse animalske produkter er endret i tråd med det nye kategoriseringssystemet.     

   -Ad vedlegg IX:

Vilkårene for import av dyr og produkter til EØS fra tredjeland for de ulike kategoriene er listet opp.    

Importvilkårene for produkter av hjortedyr fra Canada og USA til EØS er flyttet fra vedlegg XI til vedlegg IX.

   -Ad vedlegg XI:

Vedlegg XI er opphevet. Vilkårene med overgangsbestemmelser er flyttet til henholdsvis vedlegg VIII og IX. SRM-bestemmelsene er flyttet til vedlegg V.

Merknader 

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongioforme encefalopatier (TSE).  

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 722/2007
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32007R0722

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2007
Frist returnering standardskjema: 18.08.2007
Dato returnert standardskjema: 22.01.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.05.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 095/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.02.2008
Høringsfrist: 01.04.2008
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 03.05.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen