Merking av allergener - unntak

Kommisjonsdirektiv 2007/68/EF av 27. november 2007 om endring av vedlegg IIIa til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF, i forhold til visse matvareingredienser ...

Commission Directive 2007/68/EC amending Annex IIIa to Directive 2000/13/EC of the European Parliament and the Council as regards certain food ingredients ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder unntak fra listen i vedlegg IIIa til Kommisjonsdirektiv 2000/13/EF (merkedirektivet) vedrørende plikten til å merke med allergener. Til denne listen er det gitt enkelte midlertidige unntak for visse ingredienser eller stoffer som har opprinnelse i de nevnte ingrediensene, jf direktiv 2005/206/EF. Direktiv 2007/68/EF gjør enkelte unntak permanente, mens de øvrige gjelder midlertidig frem til 31. mai 2009. Produkter satt i omsetning eller merket før dette tidspunktet kan selges inntil lagrene er tømt.

Vurderingen om å gjøre midlertidige unntak om til permanente er gjort på bakgrunn av uttalelser fra EFSA, samt andre disponible opplysninger. Det konkluderes med at visse ingredienser eller stoffer som har opprinnelse i de ingrediensene oppført i vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF, ikke under spesifikke omstendigheter kan forventes å forårsake uønskede reaksjoner hos følsomme personer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21.12.1993 nr. 1385 om merking av næringsmidler (merkeforskriften). I vedlegg IV vil enkelte midlertidige unntak bli omgjort til permanente, mens de som har en begrenset varighet blir markert spesielt.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Mattilsynet: Rettsaktens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning, og tilsyn kan inngå i Mattilsynets ordinære tilsyn. Overgangsbestemmelsene innebærer imidlertid at produkter som er merket eller satt i omsetning før utløpet av overgangsperioden kan selges ut inntil lagrene er tømt. Det kan i slike tilfeller være krevende for Mattilsynet å klarlegge om produktene oppfyller dette kriteriet.    

Virksomhetene: Tidligere unntak fra plikten til å merke næringsmidler blir videreført. Direktiv 2007/68/EF fastsetter både permanente og midlertidige unntak for nærmere bestemte produkter. For de midlertidige unntakene er det satt overgangsregler slik at produkter som ikke er merket i henhold til regelverket, kan selges inntil lagrene er tømt. Det vil derfor ikke bli en situasjon der varer må trekkes fra markedet og på den måten medføre økonomiske tap.   

Forbrukerne: Rettsakten innebærer ingen nye unntak fra plikten til å allergenmerke. Unntakene har vært gjeldende over lengre tid. De unntakene som gjøres permanente er vurdert slik at de ikke kan forventes å forårsake uønskede reaksjoner hos følsomme personer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler , der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Da rettsakten ble klarert i Spesialutvalget for næringsmidler, skjedde det på grunnlag av et EØS-notat hvor beskrivelsen av direktiv 2007/68/EF ikke var helt korrekt. Det fremgikk av notatet at alle unntakene i vedlegg IIIa i 2000/13/EF (merkedirektivet) ble gjort permanente. Flere av unntakene hadde imidlertid kun midlertidig varighet frem til 31. mai 2009, men med adgang til å selge ut produkter som var satt i omsetning eller merket før dette tidspunktet.

Se også EØS-notat til forordning (EF) nr 415/2009.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/68/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/13/EF
Celexnr.: 32007L0068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2007
Frist returnering standardskjema: 11.01.2008
Dato returnert standardskjema: 10.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 040/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2009
Høringsfrist: 01.09.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen