EØS-notatbasen

Overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler

Kommisjonsanbefaling angående et koordinert overvåkningsprogram på Fellesskapsnivå for 2008 for å sikre overholdelse av maksimumsgrenseverdiene for rester av plantevernmidler i næringsmidler og nasjonale overvåkningsprogram for 2009...

Commission Recommandation concerning a co-ordinated programme for 2008 to ensure compliance with the maximum levels of pesticide residues in and on cereals and certain other procucts of plant origin and national monitoring programms for 2009...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 17. mars 2009. Rekommendasjoner notifiseres ikke til ESA.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en anbefaling om hvilke stoff/næringsmiddelkombinasjoner som bør inngå i fellesskapets overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler for 2008 og hvor mange prøver hvert land skal ta av hver kombinasjon. Det er også indikert hva som kan komme til å inngå i programmene for 2009 og 2010. Forslaget innebærer at både "single residue methods" og "multi-residue methods" skal benyttes. For 2009 vil sannsynligvis noen animalske produkter (egg, skinke og smør) bli inkludert

Rettsakten inviterer også medlemsstatene til å rapportere resultatene innen 31.august 2009. Rapporten skal angi  hvilke analysemetoder som er brukt samt antall reaksjoner på overskridelser programmet har ført til. 

Medlemsstatene skal rapportere resultatene for sine nasjonale program for 2007 innen 31.08.2008 og sende inn forslag til sine nasjonale overvåkningsprogram for 2009 innen 30.09.2008.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Norge har inkludert EU's anbefalinger i sitt overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler og rapportert i samsvar med EU's anbefalinger i flere år. Mattilsynet kan ikke se at det er noen grunn til ikke å fortsette med det.

Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/103/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008H0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2008
Frist returnering standardskjema: 26.03.2008
Dato returnert standardskjema: 05.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 027/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 01.02.2008
Høringsfrist: 01.05.2008
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: