Rester av plantevernmidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 149/2008 av 29. januar 2008 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 ved å etablere vedleggene II, III og IV som setter maksimalgrenseverdier for produktene som er dekket av vedlegg I...

Commission Regulation (EC) No149/2008 of 29 January 2008 amending Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council by establishing Annexes II, III and IV setting maximum residue leves for products covered by Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Da hele forordning 396/2005/EØF skal tre i kraft 6 mnd. etter dette, vil det skje 01.09.08. Inntil da vil det være en overgangsperiode hvor både gammelt og nytt regelverk er gjeldende, men det kan  ikke fastsettes nye maksimalgrenseverdier i denne perioden.

Sammendrag av innhold

Rettsakten etablerer vedlegg II, III og IV til forordning 396/2005 som er EU's nye regelverk når det gjelder maksimalgrenseverdier for rester av  plantevernmidler. Vedleggene inneholder disse verdiene og etableringen av dem er en forutsetning for at hele forordning 396/2005 skal tre i kraft.

Vedlegg II inneholder grenseverdiene som er fastsatt under direktivene 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF. Disse er allerede  harmonisert på fellesskapsnivå.

Vedlegg III A etablerer midlertidige grenseverdier for stoffer som enda ikke er inkludert i vedlegg I til direktiv 91/414 (godkjent til bruk på fellesskapsnivå). Ved etableringen av disse er det tatt hensyn til de resterende grenseverdiene i vedlegg II til direktiv 76/895/EØF og hittil uharmoniserte nasjonale grenseverdier.

Vedlegg III B inneholder midlertidige grenseverdier for nye vegetabilske og animalske produkter som det ikke har vært satt grenseverdier for i tidligere direktiver men som er inkludert i vedlegg I til forordning 396/2005 (listen over produkter det skal settes grenseverdier for).

Når det gjelder grenseverdiene i vedlegg III har medlemsstatene bidratt med nødvendig informasjon om de enkelte kultur/stoffkombinasjonene. Denne har blitt forelagt EFSA (European Food Safety Authority). EFSA's vurderinger er lagt til grunn for å sette midlertidige maksimalgrenseverdier som ikke representerer uakseptabel risiko for forbrukerne. 

Vedlegg IV innholder stoffer som det i henhold til 396/2005 ikke er nødvendig å sette grenseverdier for. Disse er også forelagt EFSA til vurdering og vurderingen er lagt til grunn for hvilke stoffer som er inkludert i vedlegg IV. 

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser.

Forslaget har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handlesdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten anses relevant og akseptabel.   

Andre opplysninger

Maksimalgrenseverdiene i vedlegg II er de samme som gjelder i Norge idag. De midlertidige maksimalgrenseverdiene i vedlegg III vil med dette også bli gjort gjeldende i Norge. For de fleste stoffene i vedlegg III som er tillatt brukt i Norge vil ikke de nye grenseverdiene få noen konsekvenser for bruken av disse. Men for 2 stoff vil det kunne føre til at godkjenningen i enkelte kulturer må trekkes tilbake. Det ene er imidakloporid som er aktivt stoff i preparatet Confidor. Her er det sannsynlig at veksthusjordbær og krydderurter må tas ut av bruksområdet. For veksthusjordbær finnes det antakelig andre midler som kan brukes på dispensajon. Det andre er propakvizafop som er aktivt stoff i preparatet Agil 100 EC. Her er grenseverdiene for en rekke kulturer satt lavere enn de som var lagt til grunn ved norsk vurdering i 2007. Her er det er mulig blomkål og jordbær må trekkes fra bruksområdet. Her finnes det imidlertid alternative midler. 

Selv om 2 - 3 små kulturer må trekkes fra bruksområdet til to av stoffene, vil ikke dette føre til økonomiske eller administrative kostnader av særlig betydning.

Norge har implementert 396/2005 og vedlegg I til denne (178/2006) og de delene av 396/2005 som allerede har trådt i kraft i EU er også gjeldende i Norge. Når hele forordningen trer i kraft i EU 01.09 må den gjøres gjeldende også i Norge. Dette betyr at forskrift om rester av plantevermidler også må endres i forhold til dette og ikke bare i forhold til gjeldende grenseverdier.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 149/2008
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32008R0149

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2008
Frist returnering standardskjema: 14.04.2008
Dato returnert standardskjema: 05.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 058/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.05.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen