Tilsetningsstoffer i fôrvarer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1380/2007 av 26. november 2007 om godkjenning av enzympreparatet endo 1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) som tilsetningsstoff i fôrvarer....

Commission regulation (EC) No 1380/2007 of 26 November 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase (Natugrain Wheat TS) as a feed additive. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold

Rettsakten gir godkjenning av utvidet bruksområdet for enzympreparatet endo-1,4-beta-xylanase, produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) med handelsnavn Natugrain Wheat TS, til bruk i fôr til slaktekalkun. Produktet er tidligere godkjent til slaktekylling ved forordning (EF) nr. 1458/2005 frem til 29. september 2009. Produksjonsstammen er genmodifisert og tryggheten ved bruken ble vurdert av EFSA ved den tidligere godkjenningen. Det er ikke kommet frem nye opplysninger som endrer på dette.

Enzympreparatet har nr. 4a62 og tilhører kategorien "Zootekniske tilsetningsstoffer", under den funksjonelle gruppen "Fordøyelsesfremmende stoffer". Preparatet skal brukes i dietter som inneholder mye ikke-stivelsesholdige polysakkarider (betaglukaner og arabinoxylaner), det vil si mer enn 40% hvete. Det er også henvist til analysemetode. Godkjenningen gjelder frem til 17. desember 2017.

EFSA har i sin uttalelse av 18. april 2007 uttalt at dette tilsettingsstoffet ikke har noen uheldige virkninger verken på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. EFSA har anbefalt godkjenning.

Merknader:

Ved publisering i Official Journal den 27. november 2007, L390/21, ble IDnr. feilaktig angitt til 4d62. Dette ble rettet opp i O.J. 28. november 2007, L310/22 til 4a62 som riktig nr. for produktet.

Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på området, finnes i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôr, artikkel 9 punkt 2.

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer vedlegg II.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matporduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.  

Rettsakten innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller Mattilsynet. Saken vil bli forelagt bransjen i forbindelse med høring. 

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1380/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R1380

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2007
Frist returnering standardskjema: 11.11.2007
Dato returnert standardskjema: 04.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.01.2008
Høringsfrist: 20.02.2008
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker