Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2007 av 20. november 2007 som endrer vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en Felleskaps prosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for monensin, lasalocid og tylvalosin....

COMMISSION REGULATION (EC) No 1353/2007 of 20 November 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Monensin, Lasalocid...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 20. november 2007, og den ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1353/2007 omhandler: Monensin som er et antibiotikum og koksidiostatika (fôrtilsetningsstoff som er ment til å drepe eller hindre vekst av enecellede organismer) som hører inn under gruppen ionoforer. MRL- verdier for Monensin er inkludert i vedlegg I for storfe (muskel, fett, lever, nyre og melk). Lasalocid som også er et koksidiostaika har til nå vært oppført på vedlegg I for fjørfe (muskel, skinn, fett, lever og nyrer) og vedlegg III for fjørfe som legger egg til humant konsum. Nye data er fremlagt og det er besluttet at lasalocid for fjørfe som produserer egg til humant konsum skal inkluderes på vedlegg I og fjernes fra vedlegg III da det er fastsatt en MRL verdi for egg. Tylvalosin er et antibiotikum i gruppen makrolider. Stoffet er idag oppført på vedlegg I for svin og fjørfe med navnet acetylisovaleryltylosin. Navnet på det aktive stoffet er nå endret til tylvalosin.

Merknader

Gjeldende regelverk er forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Ved gjennomføring av foreliggende forordning må forskriften endres.

Ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsedepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, landbrukssamvirkets felleskontor, fagsenteret for fjørfe, fiskeri og havbruksforeningens landsforening, Tine, Helsetjenesten for svin og Norges veterinærhøgskole. Mattilsynet har mottatt noen merknader til rettsakten. Fjørfenæringen skriver at det vil være fornuftig at lasalocid blir oppført på vedlegg I også for eggleggende fjørfe. Helsetjenesten for svin bemerker at tylvalosin ikke er registrert i Norge, men at de vurderer å be firma om å vurdere dette da det er fint å ha et alternativ til tiamutin.

Vurdering

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1353/2007
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32007R1353

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2007
Frist returnering standardskjema: 12.12.2007
Dato returnert standardskjema: 10.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 12.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.08.2008

Lenker