Explosive Task Force

Utarbeidelse av EUs aksjonsplan for å forhøye sikkerheten rundt eksplosiver...

EU Action Plan on Enhancing the Security of Explosives...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIX. Eksplosive varer til sivil bruk

Status

Både det nåværende tyske formannskapet og det påtroppende portugisiske har signalisert at de satser sterkt på dette arbeidet fremover. Det er ennå uvisst om det vil komme konkrete direktiver på området, eller om det vil bli gitt beslutninger eller andre former for tiltak. DG Justice, Freedom and Security (JLS) har som arbeidsområde kamp mot terrorisme, trafficking m.m. DG JLS tok derfor initiativ til en serie arbeidsmøter under tittelen ”EU Explosives Task Force”. DG JLS samarbeider med DG TREN og DG ENTERPRICE om dette arbeidet. Den endelige sluttrapporten vil bli oversendt Kommisjonen nå i juni, og det er sagt at Kommisjonen etter dette starter sine forberedelser til førsteukastet på Action Plan. Førsteutkastet til aksjonsplan (handlingsplan) vil bli presentert på en konferanse som skal holdes i Portugal 16. og 17. juli. Det er mulig at Rådet skal involveres i diskusjoner m.m. etter dette.  

EU Explosives Security Task Force

Arbeidsmøtene har så langt vært delt opp i følgende grupper:

 • WG 1 Precursors (kontroll og overvåking av egnede kjemikalier for misbruk)
 • WG 2 Storage, Transport and Traceability (identifisering/sporing, krav til sikker oppbevaring og kontroll av eksplosivlagre)
 • WG 3 Detection (deteksjon av eksplosiver og detonatorer, scenarier, tekniske løsninger)
 • WG 4 Public Security Aspects/Cross-section coordination (informasjonsutveksling, databaser, varslingssystem, kriminalteknisk samarbeid, sikkerhetsklareringer)

DSB har deltatt i arbeidsgruppen WG 2, og har hatt kontakt med Sverige som har representanter i WG 3 og WG 4. DSB har også hatt kontakt med formannen i WG 1.

Om WG1 precursors

Årlig omsettes det et titall millioner tonn av ulike typer av kjemikalier bare i Europa. Over 100.000 ulike typer kjemikalier finnes spredt på landbruk, industri, utdanningsinstitusjoner og i samfunnet ellers. I WG 1 er det satt opp en liste over stoffer som man mener er særlig egnet for misbruk, og som derfor trenger bedre kontroll med omsetning og håndtering. Det er snakk om enhver kjemisk sammensetning eller blanding som gjennom kjemisk(e) reaksjon(er) kan omdannes til et eksplosivt materiale. 

Følgende stoffer er prioritert:

Substance

CAS #

hydrogen peroxide

7722-84-1

acetone

67-64-1

sulfuric acid

7664-93-9

hydrochloric acid

7647-01-0

nitromethane

75-52-5

nitric acid

7697-37-2

citric acid

77-92-9

hexamine

100-97-0

ammonium nitrate

6484-52-2

potassium chlorate

3811-04-9

potassium perchlorate

7778-74-7

Potassium nitrate

7757-79-1

sodium chlorate

7775-09-9

WG1 anbefaler at ovennevnte kjemikalier berøres av tiltak som er knyttet til en eller flere av de følgende hovedgrupper av anbefalinger:

 1. Ulike tiltak for å heve ansattes årvåkenhet og varsling til myndighetene (merking, ett nasjonalt varslingspunkt m.m.).
 2. Ulike tiltak knyttet opp mot kjemikaliets naturlige egenskaper (tilsetninger i og konsentrasjon av stoff, mulig forbud av salg til forbruker for enkelte av stoffene).
 3. Ulike tiltak knyttet til transaksjoner (varslingssystem for suspekte transaksjoner, registrering av kjøp m.m.)

Om WG2 supply chain 

I WG 2 har diskusjonene dreid seg om hvilke områder som bør forsterkes, tatt i betraktning at det på tilstøtende områder allerede arbeides med sikringsspørsmål (security). Særlig gjelder dette innenfor landtransport av farlig gods (ADR og RID) hvor det nå også snakkes om "high consequence dangerous goods". Følgende prioriteringer har pekt seg ut:

 1. sporing av eksplosiver,
 2. klarering av alt personell som har tilgang til eksplosiver i løpet av forsyningskjeden (politiattest eller muligens også sikkerhetsklarering jf. rapportens anbefalinger om "..vetting.." og "..security clearances.."),
 3. øke nivået for sikker oppbevaring hos sluttbruker for å forhindre tyveri, og
 4. økt sikkerhet i fm med transport. I tillegg diskuteres det hvordan man skal forholde seg til problemstillingen knyttet til behov for små mengder eksplosiver (under 20 kg), noe som er relevant i fm en del sportsutøvelse m.v.

Når det gjelder sikker oppbevaring, så WG2 mener bl.a. at det skal bli påkrevd for nasjonale myndigheter å holde produsenter og distributører informert og oppdatert på trusselnivået regionalt, jf. "..obligatory for national Authorities...at all times". Det foreslås en standard klassifisering for sikkerhetsnivå på oppbevaring av eksplosiver:

Security LevelAccess prevention provisionDetection provision
Very High33
High23
Medium22
Low21
Very Low20

Det henvises også til det det kommende direktivet om identifikasjon og sporing av eksplosiver (Labelling Directive, se annet EØS-notat).

Om WG3 Detection 

I WG 3 er det diskutert bl.a. identifikasjon av scenarier hvor deteksjon er ønskelig (transport av passasjerer og cargo, beskyttelse av kritisk infrastruktur, grensekontroll for å avdekke ulovlig innførsel, store arrangementer/tilstelninger). Det er også diskuteret typer av trussel (bil, fly, person), ”hvor mye” av de ulike typer av eksplosiver som er farlig sett i sammenheng med de ulike typer av scenarier, samt teknologi for deteksjon og samarbeid om trening og informasjonsutveksling.

Slike scenarier er viktig for fremtidig arbeid i kampen mot terror, og utvikling av nye metoder og nytt deteksjonsutstyr er ment å være et sikringstiltak for situasjoner hvor forebyggende tiltak (som klarering, informasjon og tiltak mot tyveri) ikke har vært tilstrekkelig. WG3 anbefaler at:

 1. en arbeidsgruppe må etableres på myndighetsnivå, og diskutere seg fram til relevante scenarier og påfølgende tiltak,
 2. en tabell for hva som er ønsket målsetting og tiltak, og hva status er per i dag bør utarbeides for hvert scenario,
 3. en minimumsstandard for deteksjon bør lages, og oppdateres etter hvert som teknologien utvikler seg,
 4. en europeisk sertifiseringordning bør etableres og akkrediterte organisasjoner bør stå for sertifisering av deteksjonsløsninger (tekniske løsninger, prosedyrer, trening, bruk av dyr m.m.)
 5. det etableres europeiske testsystemer hvor relevante myndigheter og institutter kan utveksle testresultater,
 6. det utarbeides databaser og håndbøker i deteksjon m.m.

Om WG4 Public security matters

Selv om mye er gjort kan det med fordel gjøres mer innenfor informasjonsutveksling, spredning av beste-praksis, koordinering og felles innsats mot bestemte områder. WG4 anbefaler derfor at:

 1. det bør etableres et euopeisk "bombe-data-system" (ikke taktisk informasjon) på bakgrunn av hva eksperter fra EUROPOL og medlemsstatene blir enig om, og systement må være åpent for politi, tollmyndigheter, "..security services.." (NSM, PST og E-tjenesten), Forsvaret m.fl. 24-timer i døgnet,
 2. det i meldemsstatene bør opprettes nasjonale bombe-data-sentre som også er nasjonale kontaktpunkter,
 3. det bør etableres et europeisk EOD-nettverk (Explosive Ordnance Disposal), og alle nasjonale EOD-enheter må ha tilgang til European Bomb Data System. Tilgang bør også gis til andre relevante myndigheter iht nasjonal lov.
 4. det bør etableres et varslingssystem (EWS) mellom medlemslandenes sikkerhetsmyndigheter (nasjonale kontaktpunkt) og EUROPOL. Tilgang for "..private parties.." kan bli diskutert senere.
 5. spredning av informasjon på Internett om hvordan man lager bomber m.m bør kriminaliseres.
 6. det bør forskes videre på hvordan man på en hensiktsmessig måte kan fange opp såkalte "..Improvised Explosive Devices..",
 7. det for pyrotekniske artikler (inkl. fyrverkeri) bør innføres et søknad og tillatelsesregime for håndtering av større mengder pyroteknikk,
 8. siden mobiltelefoner kan brukes som detonatorer må det forskes videre på hvordan man kan jamme slike signaler i kritiske områder, og 
 9. det må arbeides mer med sikkerhetsforskning. 

Bakgrunn

Etter terrorbombene i Madrid 11. mars 2004, og senere i London 7. juli 2005, har det oppstått gradvis større konsensus blant EUs medlemsland om å finne frem til et mest mulig harmonisert system for å forhindre at eksplosiver, detonatorer og utstyr til å fremstille hjemmelagde bomber faller i hendene på uvedkommende. Kommisjonen har derfor pekt ut sikkerheten rundt håndtering av eksplosiver og andre farlige stoffer som et satsingsområde. Det har foregått et intensivt arbeide i EU for å utarbeide grunnlagsmateriale til en ”EU-Action Plan on Enhancing the Security of Explosives”, og det er sendt ut et førsteutkast til sluttrapport.

Aksjonsplanen er tenkt vedtatt av Kommisjonen i løpet av høsten 2007.

Den vil kunne ha betydning for DSBs eksplosivregelverk mht. krav til håndtering og oppbevaring, andre land-, luftfarts- og maritime myndigheters regelverk med tanke på deteksjon, politi- og tollmyndigheters arbeid om å avdekke ulovlig handel/smugling av eksplosiver, samt politiets kriminaltekniske arbeid. Aksjonsplanen kan også berøre miljø- og landbruksmyndigheter m.v. når det gjelder utarbeidelse av liste over andre farlige stoffer og kjemikalier som er egnet for misbruk, og som man dermed mener trenger økt kontroll i forhold til omsetting og håndtering.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

DSB vil ta nødvendig kontakt med berørt industri for å sikre at det blir lagt opp til regler som - innenfor DSBs område - er gjennomførbare i praksis.

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen