Kodifisert lavspenningsdirektiv

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2006/95/EF OM TILNÆRMING AV MEDLEMSSTATENES LOVGIVNING OM ELEKTRISK UTSTYR BESTEMT TIL BRUK INNENFOR VISSE SPENNINGSGRENSER SOM KODIFISERER OG SAMTIDIG OPPHEVER RÅDSDIREKTIV 73/23/EØF AV 19. FEBRUAR 1973...

THE DIRECTIVE 2006/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 12 DECEMBER 2006 ON THE HARMONISATION OF THE LAWS OF MEMBER STATES RELATING TO ELECTRICAL EQUIPMENT DESIGNED FOR USE WITHIN CERTAIN VOLTAGE LIMITS WHICH CODIFY AND REPEALE DIRECTIVE 73/23/EEC OF 19. FEBRUARY 1973...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.02.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: X. Elektrisk utstyr

Status

1.            Bakgrunn og status

Rådsdirektiv 73/23/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (lavspenningsdirektivet) trådte i kraft 19. februar 1973. Direktivet skal sikre at elektrisk utstyr som omsettes på det europeiske markedet er sikkert. Med elektrisk utstyr menes her utstyr bestemt til bruk ved en merkespenning på mellom 50 og 1000 V for vekselstrøm og 75 og 1500 V for likestrøm (lavspenningsutstyr).

På bakgrunn av behovet for å oppdatere direktivet i forhold til de endringer som er gjort siden direktivet var nytt i 1973 kom det nylig en kodifisert utgave. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember 2006 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (kodifisert versjon) ble publisert i OJEU L 374 av 27.12.2006, p. 10-19. Direktivet trådte i kraft 20 dager etter publikasjonen, det vil si den 16. januar 2007. Det tidligere rådsdirektiv 73/23/EØF ble opphevet fra samme dato. Direktivet inneholder ingen materielle endringer i forhold til rådsdirektiv 73/23/EØF.

Link til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF.

 2.            Gjeldende norsk rett på områdetRådsdirektiv 73/23/EØF er gjennomført i norsk rett ved forskrift om elektrisk utstyr (feu) av 15. august 1995, hjemlet i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (tilsynsloven) §§ 10, 11 og 13, jf. fullmakt fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 10. august 1995. Forskriften håndheves av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Referansen i forskriften må endres, men tilsvarende vil nå gjelde for Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF.

3.            Norske interesser

---

4.            Forhandlingssituasjon

---

5.            Andre synspunkter 

Det bemerkes at den pågående revisjonen av rådsdirektiv 73/23/EØF, som er beskrevet i eget rammenotat, er en annen prosess enn det kodifiserte direktivet. Revisjonsprosessen er for tiden lagt på is, men når den eventuelt gjenopptas vil det naturlig bli foretatt materielle endringer i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF. Direktivet som nå er kommet er imidlertid kun en kodifisering.

6.            Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

Da direktivet kun er en kodifisering vil ikke direktivet medføre større administrative, økonomiske, rettslige eller budsjettmessige konsekvenser.

Enkelte administrative konsekvenser må imidlertid påregnes i forhold til omlegging til ny referanse, både for pliktsubjekt samt myndighet, men anses å ha begrenset omfang.

7.            Alternativ

---

8.            Konklusjon

Direktivet er relevant og akseptabelt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/95/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0095

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 13.03.2007
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker