Kodifisert versjon av barnematforskriften

Direktiv 2006/125/EC 5. desember 2006 om cerealbasert barnemat og annen barnemat til sped- og småbarn (kodifisert versjon)...

Commission Directive 2006/125/EC of 5 December 2006 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children (Codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Direktivet har ikke vært diskutert i EUs ekspertgruppe for dietetiske næringsmidler, kun behandlet og vedtatt på møte i SCOFCA 26 og 27 okt 2006. Direktivet ble publisert i OJ 6. des. 2006.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juni 2007.

Sammendrag av innhold

Fordi det har vært gjort flere endringer i direktivene omhandlende cereal-basert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn siden det opprinnelige direktivet ble vedtatt i 1996 har Kommisjonen laget en kodifisert versjon hvor alle endringer som er foretatt siden 1996 er inkludert. Det er ikke foretatt noen faglige endringer i direktivet, men rekkefølgen i noen av vedleggene er endret fra gjeldende direktiv, i tillegg til at noe av innholdet er flyttet mellom vedleggene.

Merknader

Tidligere var krav til rester av plantevernmidler i barnemat inkludert i forskrift 21. des. 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler. Direktivet som disse bestemmelsene bygger på er nå revidert og vedtatt som en forordning i EU. Forordningen inneholder ikke krav til rester av plantevernmidler i barnemat. Bestemmelser om rester av plantevernmidler i barnemat må derfor nå inkluderes i andre forskrifter. Det anses som naturlig at disse bestemmelsene inkluderes i forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn slik det er gjort i EU. Dette krever følgelig en endring i forskrift 18. okt. 2002 nr. 1185 om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn.

I gjeldende forskrift har vi inkludert en paragraf om meldeplikt (som er særnorsk), jf § 15. Denne ønsker vi å opprettholde.

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Norge har hatt, og har flere faglige innvendinger mot EUs barnematdirektiver, men dette har altså ikke vært oppe til diskusjon denne gangen siden det kun er en kodifisert versjon det er snakk om i dette tilfellet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/125/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0125

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2006
Frist returnering standardskjema: 19.01.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2007

Lenker

Til toppen