Kommisjonsforordning (EF) nr. 1882/2006 av 19. desember 2006 som fastsetter prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved offisiell kontroll av nivåer av nitrat i visse næringsmidler...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1882/2006 av 19. desember 2006 som fastsetter prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved offisiell kontroll av nivåer av nitrat i visse næringsmidler...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1882/2006 of 19 December 2006 laying down methods of sampling and analysis for the official control of the levels of nitrates in certain foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2007.

Sammendrag av innholdRettsakten fastsetter prøvetakingsmetoder og angir kriterier for analysemetoder av nitrat i salat, spinat og barnemat. Hensikten er å ha best mulige retningslinjer for å sikre god håndtering og analyse for å kontrollere overholdelse av grenseverdiene for nitrat i salat, spinat og barnemat som er nedfelt i 1881/2006 (Kommisjonsforordning som setter grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler). Hittil har man, i mangel av prøvetakingsregler for nitrat, vist til prøvetakingsdirektivet 2002/63/EF, som beskriver prøvetaking for plantevernmiddelrester i næringsmidler. Man mente imidlertid nå at det var hensiktsmessig å utarbeide en prøvetakingsforordning som er mindre omfattende og mer direkte relatert til nitrat og salat, spinat og barnemat. Forordningen er i utgangspunktet relativt lik 2002/63/EF i oppbygning, dvs. med definisjoner av de forskjellige typer prøver (enkeltprøver, samleprøver, laboratorieprøvever osv) og angivelse av antall enkeltprøver, som skal inngå i en samleprøve avhengig av størrelsen på enkeltprøven. Det er imidlertid forskjeller i definisjonene, ettersom forordningen (EF) nr. 1882/2006 går spesifikt på salat/spinat/barnemat, mens direktiv 2002/63/EF inkluderer mange flere næringsmidler. Det er også mer detaljerte og spesifiserte retningslinjer i forhold til oppbevaring og forsendelse og merking av varene i forordning (EF) nr. 1882/2006, ettersom man beskriver nettopp de spesielle utfordringene som er knyttet til prøvetaking og kontroll av nitrat i salat og spinat (tap av væske er spesielt viktig, og merking av dyrkingsmetode påvirker også hvilken grenseverdi som gjelder). I tillegg gir forordning (EF) nr. 1882/2006  retningslinjer i forhold til krav til analysemetode. Dette er ikke beskrevet i direktiv 2002/63/EF og det er derfor nytt i forhold til det man tidligere har hatt å forholde seg til. Kravene går på hvor nøyaktig, dvs. hvor stor gjenfinning man skal kunne forvente at analysemetoden har. Det er også krav til rapportering av resultater og beregning av analyseusikkerhet. Merknader Rettsakten krever endring i forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler.  Sakkyndige instansers merknader Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Forordning (EF) nr. 1882/2006 anses kun å forenkle dagens situasjon for prøvetakere og laboratorier og tidlig høring ("forhøring") har således ikke vært ansett som nødvendig.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er en hensiktsmessig justering av dagens regelverk å ha krav til prøvetaking og analyse som er bedre tilpasset regelverket som omhandler nitrat i salat, spinat og barnemat.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1882/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1882

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.01.2007
Frist returnering standardskjema: 16.02.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker