Konsolidering av regler for godstransport på veg

Direktiv 2006/94/EF om felles regler for visse former for godstransport på veg...

Directive 2006/94/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the establishment of common rules for certain types of carriage of goods by road (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Direktivet ble vedtatt 12. desember 2006, publisert i EU-tidende 27. desember 2006, og trådte i kraft tyve dager senere, dvs. 16. januar 2007.

Direktivet er behandlet i spesialutvalget 17. april 2007.

I EØS-komiteens beslutning 88/2007 ble det gjort en tilpasning som medfører at direktivet bare gjelder for egentransport. Den opprinnelige rettstilstanden ble med dette videreført.

Direktivet blir tatt inn i norsk rett straks, gjennom endring i forskrift 26. mars 2003 nr. 402 om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje.

Sammendrag av innholdet Direktivet gir en konsolidert versjon av tidligere lovgivning på området, og går i korte trekk ut på at enkelte transportformer er fritatt fra krav til fellesskapstillatelse for internasjonal godstransport på veg (artikkel 1). De transportformene som er fritatt etter direktivet fremgår av vedlegg I til direktivet. Fritakene gjelder for internasjonal transport, dvs. transport til, fra eller i transitt gjennom et medlemsland.  Artikkel 2 i direktivet sier det ikke er noen begrensninger i medlemslandenes rett til å fastsette avvikende vilkår for egne transportører på de strekningene direktivet gjelder for. Dette er ikke gjort i Norge i dag. Nasjonal transport er ikke regulert av direktivet overhodet. 

Merknader Direktivet er vedtatt med hjemmel i EF-traktaten artikkel 71 (1). Lovgivningen som erstattes av direktivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift 26. mars 2003 nr. 402 om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje § 2 (forordning (EØF) nr. 881/92 artikkel 13 og vedlegg II). Ifølge EØS-kommiteens beslutning 88/2007 gjelder følgende tilpasninger:"Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: Bestemmelsene i direktivet får anvendelse bare på transport for egen regning." Gjennomføring av direktivet i tråd med dagens rettstilstand krever kun en henvisning til EØS-komiteens beslutning ved gjennomføring i norsk regelverk, siden det materielle innholdet allerede er en del av norsk rett. Direktivet vil verken få økonomiske eller administrative konsekvenser for private eller offentlige myndigheter, fordi gjennomføringen ikke krever noen endring av rettstilstanden, forutsett at dagens rettstilstand videreføres.

Sakkyndige instansers merknader Spesialutvalget for transport hadde ingen merknader til gjennomføringen. Det er ikke ansett som nødvendig å sende gjennomføringen på høring, siden det ikke er noen materielle endringer som er foretatt.

Vurdering

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

I EØS-kommiteens beslutning er det tatt inn en tilpasningstekst som begrenser virkeområdet til bare å gjelde for internasjonal egentransport.

Det er sendt påminnelsesbrev fra ESA til Norge den 23. juli 2007, da gjennomføringen av direktivet skulle ha skjedd innen 7. juli 2007. Gjennomføringen er ca. en måned forsinket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/94/EF
Basis rettsaktnr.: 1964/XXX/EF
Celexnr.: 32006L0094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2007
Frist returnering standardskjema: 28.03.2007
Dato returnert standardskjema: 18.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 088/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.08.2007

Lenker