Meddelelse om forlengelse av TEN-korridorer

Meddelse om forlengelse av TEN-korridorer til EUs naboland, COM (2007) 32 ...

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Extension of the major trans-European transport axes to the neighbouring countries. Guidelines for transport in Europe and neighbouring regions. COM(2007) 32 final...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Melding fra Kommisjonen til Rådet og Parlamentet.

Bakgrunn

EU-kommisjonen la 31.01.2007 fram melding til Rådet og Parlamentet om forlengelse av de trans-europeiske transportaksene til EUs naboland, COM(2007) 32. Meldingen beskriver de første trinnene av en omfattende policy for nærmere integrasjon av EUs transportsystem med nabolandene. Dokumentet fokuserer på stamnettet for de internasjonale transportene og på relevant regelverk som påvirker bruken av disse rutene for alle transportformer.

Bakgrunnen er målet om å sikre at regelverk, standarder og tekniske spesifikasjoner i transportsektoren i land som er EUs viktigste handelspartnere er kompatible med tilsvarende i EU, for dermed å bidra til oppnåelse av Lisboa-agendaen ved å fremme handel og bærekraftig utvikling, så vel som sosial samhørighet.

Nærmere om innholdet

Det Trans-europeiske nettverk for transport (TEN), som ble revidert i 2004, har et sterkt fokus på å integrere de nye medlemslandene i transportnettverket. TEN tar imidlertid ikke opp transportforbindelsene mellom EU og dets naboland eller andre handelspartnere. Disse forbindelsene har siden begynnelsen av 90-tallet blitt utviklet gjennom de Pan-europeiske korridorer/områder. Som følge av EU-utvidelsen i 2004 og 2007 er de Pan-europeiske korridorer/områder i all hovedsak innenfor EU og dermed en del av TEN-nettverket.

For å implementere konseptet "European Neighbourhood Policy" i transportområdet og for å finne måter for å forbedre forbindelsene mellom EU og dets naboer, etablerte EU-kommisjonen the High Level Group on the Extension og the major trans-European transport axes to the neighbouring countries and regions, jf. Commision Descion C(2004)3618 av 29.09.2004. Rapporten med anbefalingene fra High Level Group ble lagt fram i desember 2005. Rapporten har vært gjenstand for en bred høring, hvor flertallet av høringsinstansene var positive til anbefalingene.

Retningslinjer for transport i Europa og naboregioner

Kommisjonen mener konseptet for Pan-europeiske korridorer/områder må oppdateres for å reflektere den nye geografiske konteksten etter EUs utvidelse og for å styrke forbindelsene mellom hovedaksene i TEN-nettverket til nabolandene. Kommisjonen foreslår derfor å innføre de fem transnasjonale aksene som er foreslått av High Level Group: 1) Motorways of the Seas, 2) Northern Axis, 3) Central Axis, 4) South Eastern Axis og 5) South Western Axis.

Kommisjonen anbefaler å integrere de Pan-europeiske korridorer/områder i den nye strukturen.

Videre anbefaler Kommisjonen å vurdere listen over foreslåtte infrastrukturprosjekter fra High Level Group som indikativ og understreker betydningen av at det utvikles masterplaner for aksene. Den foreslår å støtte de horisontale tiltakene som er anbefales av High Level Group, som sikter mot en gradvis tilnærming av nabolandenes regelverk og policyutforming med relevant acquis communautaire. Tiltakene retter seg mot alle transportformer og inkluderer teknisk, juridisk og administrativ interoperabilitet med systemer i EU, prosedyrer ved grensepassering, implementering av ny teknologi, tiltak for å styrke trafikksikkerhet mv.

Implementering av policy retningslinjer

Det er behov for å forsterke samarbeidet mellom EUs institusjoner, medlemsstatene, nabolandene og andre relevante interessenter. Samarbeidet bør bringe landene sammen i en mulilateral setting, samtidig som et effektivt regionalt samarbeid muliggjøres. Samarbeidet bør bidra til å fremme interoperabilitet av nettverk og videre tilnærming til EUs regelverk og policy i nabolandene. Behov for utvikling av infrastrukturprosjekter av gjensidig interesse bør ha fokus og investeringer rettes mot disse prosjektene. Videre bør man gjennom samarbeidet overvåke fjerning av flaskehalser som ikke er infrastrukturrelaterte samt implementere horisontale tiltak langs aksene. Samarbeidet bør sikre og fremme bærekraftig utvikling.

Internasjonale finansieringsinstitusjoner vil være avgjørende for å finansiere tiltakene, selv om offentlige budsjetter vil forbli viktige. Fra 2007 vil European Neighbourhood and Partneship Instrument sørge for finansiell assistanse til naboland, i tillegg til at det forventes en betydelig økning i lånerammene for nabolandene i forbindelse med Kommisjonens forslag til nye EIB eksterne lånemandater for perioden 2007-2013.

Kommisjonen mener det er avgjørende med et sterkt og bindende rammeverk for koordineringen, for å sikre engasjement og eierskap i de berørte landene og en tidsmessig fornuftig og synkronisert implementering av tiltak langs aksene. Det kan etableres en struktur med tre nivåer:

-  Regionale styringsgrupper

-  Ministermøter

-  Sekretariat

De eksisterende regionale styringsgruppene og sekretariater bør gå inn i funksjonene over, der hvor slike allerede eksisterer.

Kommisjonen foreslår en to-trinns prosess for å implementere retningslinjene:

1. I en første fase vil samtaler bli igangsatt med alle naboland. Samtalene ville rette seg mot å få fram interesse og forpliktelse fra landene for å styrke det multilaterale koordineringsrammeverket.

2. I en andre fase, som en oppfølging av samtalene, kan Kommisjonen utarbeide konkrete anbefalinger og/eller forslag til implementering av policy og koordineringsrammeverk.

Vurdering

Norge har deltatt i arbeidet som ligger til grunn for meldingen fra Kommisjonen, både som deltaker i High Level Group og gjennom å avgi høringsuttalelser. Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har avgitt felles uttalelser både til gruppens arbeid og høringen. Nærings- og handelsdepartementet var involvert i arbeidet med rapportutkast.

Forslagene til horisontale tiltak vil i liten grad berøre Norge i denne sammenhengen, ettersom slike håndteres i egne prosesser mellom Norge og EU gjennom EØS-avtalen.

Når det gjelder transportkorridorene inngår det Nordiske Triangelet på norsk side i TEN, som er en del av EØS-avtalen. Gjennom arbeidet i High Level Group anbefalte Norge to korridorer fra EU til nabolandene:

1) Den nordlige maritime korridor/forlengelse av Motorways of the Seas til Barentshavet

2) En transportkorridor på Northern Axis fra Narvik gjennom Sverige og Finland og østover til St.Petersburg/Russland (gren av N.E.W.-korridoren). 

Begge korridorene inngår i anbefalingen fra High Level Group og Kommisjonen.

Norge deltar i samarbeidet i det ene Pan-Europeiske transportområdet; Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA), som foreslås avløst av den nye strukturen med transportakser. Barentsområdet er dekket av forslaget til forlenget Motorways of the Seas hva sjøtransport angår. I Kommisjonens melding heter det at landforbindelsen til det Pan-europeiske området Barents er dekket i den nordlige aksen. BEATA dekker imidlertid hele transportnettverket i de nordlige delene av Norge, Finland, Sverige samt deler av Nordvest-Russland. Hvordan og om dette samarbeidet skal videreføres i regi av EU/EØS-samarbeidet må diskuteres både i BEATA og i de tillyste samtalene med Kommisjonen om oppfølging av retningslinjene for de nye transportaksene.

Gjennom BEATA eksisterer både styringsgruppe og sekretariat som kan videreføre samarbeidet om den landbaserte korridoren i nord som er foreslått av Kommisjonen. I samtaler med Kommisjonen om transportaksene vil det være behov for å diskutere videre finansiering av sekretariatet. Det er også behov for å diskutere samarbeidet knyttet til forslaget om forlengelse av Motorways of the Seas, som dekker hele norskekysten. Det er naturlig at Fiskeri- og Kystdepartementet deltar i det videre samarbeidet.

Oppfølging

I samråd med de andre landene i BEATA utarbeides en kort norsk kommentar (i form av et brev) knyttet til samarbeidet i Barentsområdet, slik at dette er kjent for Kommisjonen når samtaler om den nye strukturen innledes. Samferdselsdepartementet følger opp dette.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2007)32
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen