Medlemmer EFSAs styre

Rådsvedtak 2006/478/EF av 19. juni 2006 som oppnevner halvparten av medlemmene av styret til den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority)...

Council Decision 2006/478/EC of 19 June 2006 appointing half of the members of the Management Board of the European Food Safety Authority...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Artikkel 25(1) i forordning (EF) nr. 178/2002 (Food Law) fastslår at medlemmene av EFSAs (European Food Safety Authority) styre skal utpekes av Rådet i samråd med Parlamentet. Styret skal bestå av 14 personer, og mandatet skal være for fire år med mulighet for fornyelse en gang.

Ved dette rådsvedtaket oppnevnes derfor følgende personer som medlemmer av styret fra 1. juli 2006 til 30. juni 2010:

— Diána BÁNÁTI,

— Marianne ELVANDER,

— Peter GÆMELKE,

— Marion GUILLOU,

— Bart SANGSTER,

— Roland VAXELAIRE,

— Konstantinos YAZITZOGLOU.

Merkander

Vedtaket krever ingen gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. Vedtaket krever ingen gjennomføring i norsk rett, og tas derfor til orientering.

Andre opplysninger

Rettsakten hører inn under Vedlegg I, kapittel I og Vedlegg II, kapittel XII til EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/0478/EF
Basis rettsaktnr.: 0178/2002/EF
Celexnr.: 32006D0478

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2007
Frist returnering standardskjema: 21.02.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen