Mykotoksiner i fôr

Kommisjonsanbefaling 2006/576/EF av 17. august 2006 om forekomst av deoxynivalenol, zearalenon, okratoksin A, T-2 og HT-2 og fumonisiner i produkter som er tenkt brukt til dyrefôr...

Commission Recommendation 2006/576/EC of 17. August 2006 on the presence of deoxynivalenol, ochratoxin A, T-2 and HT-2 and fumonisins in products intended for animal feeding ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Dette er en anbefaling som det ikke er lagt opp til at skal innlemmes i EØS-avtalen som sådan. Det er derfor ikke behov for en formell klarering i Spesialutvalget, men rettakten kan tas til orientering. Det er laget et fiktivt gjennomføringsnotat for saken.  

Sammendrag av innhold

Rettsakt 2006/576/EF er en anbefaling for innhold av bestemte mykotoksiner i produkter som er tenkt brukt til dyrefôr. EU-kommisjonen har satt mer fokus på mykotoksiner i fôr og næringsmidler de siste år. Tidligere i 2006 vedtok EU anbefalinger om dyrking av korn for å hindre/redusere dannelse av muggsoppen Fusarium, som kan produsere fusariumtoksiner, (Kommisjonsanbefaling 2006/583/EF). Rettsakt 2006/576/EF anbefaler grenseverdier for fusariumtoksiner (deoxynivalenol, zearalenon og fumonisiner) og okratoksin A, og da for innhold i visse fôrmidler, fullfôr og tilskuddsfôr.  Formål med rettsakten er å etablere anbefalte retningslinjer for høyeste tillatte innhold av mykotoksiner i korn, kornprodukter og fôrblandinger, som er tenkt brukt til dyrefôr. Retningslinjene skal oppfordre til like grenseverdier innen EU/EØS og dermed hindre konkurransevridning. Prøvetaking av korn, kornprodukter og fôrblandinger skal intensiveres og analyseresultatene skal bidra til å kartlegge forekomsten av deoxynivalenol, zearalenon, okratoksin A, T-2 og HT-2 og fumonisiner. Resultatene skal også være grunnlag for å revurdere grenseverdiene i 2009, særlig ut fra et dyrehelseaspekt.  Grenseverdier for T-2 og HT-2 er ikke fastsatt, da det mangler grunnlagsdata. I kartleggingen skal det derfor legges spesiell vekt på prøver av biprodukter fra næringsmiddelindustrien som kan tenkes brukt til fôring av dyr. For å få sikrere opplysninger omforekomst av T-2 og HT-2 oppfordres det til særlig å prøveta havre. Analyseresultatene skal fomidles ESA på vanlig måte (årsrapportering fra fôrkontroll).  EØS-landene bør sørge for at de anbefalte retningslinjene blir fulgt ved vurdering av akseptabiliteten på fôrmidler, fullfôr og tilskuddsfôr. For fumonisin B1 og B2 skal grenseverdiene gjelde fra 1. oktober 2007 for å være overensstemmende med Kommisjonsforordning (EF) nr 856/2005. Denne rettsakten endrer forordning (EF) nr. 466/2001, som fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler.  EØS-landene bør sørge for at fôrindustrien benytter de anbefalte grenseverdiene i sitt HACCP- system som kritiske grenser ved de kritiske styringspunktene for å skille mellom akseptabele og ikke-akseptable fôrvarer og for å forebygge, eliminere eller redusere farer.  Grenseverdier for de ulike mykotoksinene er oppgitt i mg/kg fôr med 12% vann og er gitt for ulike fôrmidler og med en felles grense for fôrblandinger (tilskuddsfôr og fullfôr).Grenseverdiene for korn og kornprodukter (fôrmidler) er satt for bruk som fôr til de mest tolerante dyrearter og må betraktes som en øvre grense. I fôr til mer ømfintlige dyr bør fôrindustrien ta i bruk lavere grenser for mykotoksininnhold i korn og kornprodukter, slik at innholdet er i samsvar med grenseverdiene for innhold i fôrblandinger til disse dyrene. 

MerknaderRettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. Det finnes i dag bare grenser for høyeste tillatte innhold av aflatoksin B 1 i fôrvarer.   I rettsakt 2006/576/EF oppfordres alle EU/EØS-land om å sikre opplysninger og kartlegge forekomst av mykotoksiner i fôr. Dette vil medføre mer omfattende analyser av fôrprøver og økte analysekostnader. Omfanget er ikke klarlagt. 

Vurdering

For å beskytte dyrehelsen er det riktig å innføre grenseverdier for disse mykotoksinene i fôr, da toksinene har toksiske effekter på en rekke dyrearter. Fusariumtoksinene det er satt grenseverdier for overføres kun i begrensede mengder fra fôret til kjøtt, melk og egg. De animalske næringsmidlene vil derfor være en marginal kilde for menneskers samlede eksponering av de nevnte toksinene. Derimot er det bevist at okratoksin A kan overføres fra fôr til animalske næringsmidler.  Ut fra at disse mykotoksinene også kan forekomme i norsk dyrket korn, kornprodukter og fôrblandinger, mener Mattilsynet at det er viktig at slike anbefalinger rettet mot produkter tenkt brukt til dyrefôr, med evt tilpasning til Norske forhold, også følges i Norge.  

I Norge forholder myndighetene seg i dag til ”Anbefalte retningslinjer for vurdering av hygienisk kvalitet av fôrvarer” fra 30. juni 2004. Anbefalingene er utarbeidet av Veterinærinstituttet, på vegne av Mattilsynet. Anbefalingene inneholder de fastsatte grenser for høyeste tillatte innhold av aflatoksin B 1 i fôrvarer, og en anbefaling for innhold av bestemte fusariumtoksiner og okratoksin A. På vegne av Mattilsynet har Veterinærinstituttet nå vurdert rettsakt 2006/576/EF opp mot de norske anbefalingene. Det er noen avvik mellom disse. Av konkurransehensyn bør det være et mål å harmonisere de norske anbefalte retningslinjene med EUs anbefalinger. Dette er også utgangspunktet for Veterinærinstituttets vurdering av rettsakten. 

Mattilsynet har drøftet forslag til nye anbefalte retningslinjer for mykotoksiner i fôr med korn/kraftfôrindustrien. Det vurderes nå om retningslinjene fortsatt skal være retningslinjer eller fastsettes som instruks. Ved å gjenomføre rettsakten som en instruks, vil Mattilsynet kunne fatte vedtak på denne bakgrunn. Næringen ga uttrykk for at den foretrekker fortsatt å foholde seg til anbefalte retningslinjer.

Andre opplysninger

Dette er en anbefaling som det ikke er lagt opp til at skal innlemmes i EØS-avtalen som sådan. Det er derfor ikke behov for en formell klarering i Spesialutvalget, men rettakten kan tas til orientering.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/576/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006H0576

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2006
Frist returnering standardskjema: 30.11.2006
Dato returnert standardskjema: 30.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.11.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen