Reg. 103/2007 ang. offentlig tilskudd til EASA

Kommisjonsforordning nr 103/2007 som forlenger overgangsordningen fastsatt i artikkel 53(4) i forordning 1592/02...

Commision Regulation (EC) no 103/2007 of 2 February 2007 on the extension of the transitional period referred to in article 53(4) of Regulation (EC) no 1592/2002 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt 2. februar 2007. Forordningen trådte i kraft i EU 4. februar 2007. 

Sammendrag av innhold  

Utgangspunktet er at EASAs kostnader til sertifiseringsvirksomheten skal dekkes av de gebyrer EASA krever inn. Dette følger av rådsforordning 1592/02 art. 53(4). Det følger imidlertid av den samme Kommisjonsforordning at i en begrenset periode skal støtten EASA mottar fra Kommisjonen kunne brukes til kostnader knyttet til sertifisering. Denne overgangsperioden gikk ut 31. desember 2006. Imidlertid har EU-kommisjonen myndighet til å forlenge denne perioden med inntil ett år; hvilket gjøres med den foreliggende rettsakten.

Grunnen til at dette gjøres er EASA har vedvarende problemer med å dekke kostnadene til sin sertfiseringsvirksomhet vha. sine gebyrer. Det arbeides med en ny revisjon av EASAs gebyrforordning, men det tar tid å gjennomføre denne prosessen. For å sikre at EASA kan opprettholde sine sertifiseringsoppgaver i mellomtiden blir perioden utvidet frem til 31. desember 2007.

Merknader

Endringen vil ikke få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Verken for offentlige myndigheter eller private interesser. Forlengningen av perioden hvor tilskuddet fra EU kan benyttes til å dekke deler av sertifiseringskostnader vil være til gunst for private. Norge betaler en forholdsmessig andel av det offentlige bidraget til EASA. Det totale offentlige bidraget til EASA antas å bli påvirket i liten grad av at det forhold at noen av midlene i 2007 nå kan benyttes til å dekke kostnadene for sertifisering. Annen virksomhet i 2007 vil bli tilsvarende redusert.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 103/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.02.2007
Frist returnering standardskjema: 19.03.2007
Dato returnert standardskjema: 09.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 054/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen