Støykrav til fly (typegodkjenning)

Parlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 93/2006 om regulering av operasjoner med fly omhandlet i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om sivil luftfart, 2. utgave (1988)...

Directive 2006/93/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the regulation of the operation of aeroplanes covered by Part II, Chapter 3 , Volume 1 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, second edition (1988) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Parlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 93/2006 ble vedtatt 12. desember 2006, kunngjort i Official Journal 27. desember 2006 og trådte i kraft innen EU-området 16. januar 2007.

Sammendrag av innhold

  • Rettsaktens innhold og formål

Formålet med Parlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 93/2006 er å legge til rette for reduksjon av støy fra sivile subsoniske jetfly med maksimal tillatt startmasse (MTOM) på minst 34.000 kg. eller minst nitten passasjerseter. Derved oppnås best mulig utnyttelse av eksisterende lufthavnanlegg.

Direktivets art. 2 pålegger staten ansvar å påse at alle sivile subsoniske jetfly med maksimal tillatt startmasse (MTOM) på minst 34.000 kg. eller minst nitten passasjerseter som opererer fra statens territorium, tilfredsstiller støykravene i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om sivil luftfart, 2. utgave (1988).

Etter art. 3 kan den enkelte stat på generelt grunnlag frita fly med historisk interesse fra støykravene. I så tilfelle skal de øvrige EØS-statenes luftfartsmyndigheter og EU-kommisjonen/ESA underrettes om både beslutningen og grunnlaget for den. Når slik melding er gitt skal de øvrige EØS-statene anerkjenne unntaket for så vidt gjelder fly registrert i den staten som har innvilget unntaket.

Videre kan det i individuelle tilfelle gis midlertidige unntak for støykravene for fly "whose operations are of such an exceptional nature that it would be unreasonable to withhold a temporary exemption" eller for fly "on non-revenue flights for the purposes of alterations, repair or maintenance". I disse tilfellene kreves det ikke at de øvrige EØS-statene og EU-kommisjonen/ESA underrettes om vedtaket.

Etter art. 4 skal EU-kommisjonen/ESA meddeles om de nasjonale bestemmelsene som gjennomfører direktivet. Etter art. 5 skal de nasjonale bestemmelsene være straffesanksjonert. Endelig oppheves direktiv (EØF) nr. 14/1992.

  • Av fremstillingen ovenfor fremgår at direktivet er en oppgølging av konvensjonen om sivil luftfart.

Merknader

  • Direktivet er fastsatt i medhold av Romatraktaten art 80(2).
  • Direktiv (EØF) nr. 14/1992 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 19. juli 1993 nr. 407 om begrensning av støy og utslipp fra sivile luftfartøyer. I tillegg har Norge gjennomført forordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå mv. samt forordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner. Av dette regelverkkomplekset følger at norsk miljødyktighetsbevis - som er en forutsetnig for å kunne operere fra Norge - for subsoniske jetfly kun skal utstedes dersom kravene i del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om sivil luftfart, 3. utgave (1999), er tilfredsstilt.
  • På bakgrunn av det som er nevnt om gjeldende norsk rett må forskrift 19. juli 1993 nr. 407 endres. Ut over dette antas ikke Parlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 93/2006 å få administrative eller økonomiske konsekvenser, verken for private aktører eller offentlige myndigheter.

Vurdering

På bakgrunn av gjennomgangen ovenfor antas det uproblematisk å innlemme Parlaments- og Rådsdirektiv (EF) nr. 93/2006 i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/0093/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0093

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2007
Frist returnering standardskjema: 15.02.2007
Dato returnert standardskjema: 27.02.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 053/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.11.2007
Høringsfrist: 10.01.2008
Frist for gjennomføring: 09.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 01.02.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.02.2008

Lenker

Til toppen