Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - ASF på Sardinia

Kommisjonsvedtak 2007/11/EF av 20. desember 2006 om endring av vedtak 2005/362/EF av 2. mai 2005 om godkjenning av plan for utryddelse av afrikansk svinepest hos viltlevende svin på Sardinia i Italia (meddelt under nr. K(2006)6718)....

Commission Decision 2007/11/EC of 20 December 2006 amending Commission Decision 2005/362/EC of 2 May 2005 approving the plan for the eradication of African swine fever in feral pigs in Sardinia, Italy (notified under document number C(2006) 6718)....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2007.

Sammendrag av innhold 

I 2004 blusset igjen sykdommen afrikansk svinepest opp hos villsvin på den italienske øya Sardinia. Siden den gang er sykdommen bekjempet i henhold til direktiv 2002/60/EF. I tillegg har Kommisjonen godkjent en plan, fremlagt av Italia, for utryddelse av afrikansk svinepest hos villsvin på Sardinia, vedtak 2005/362/EF. I denne planen deles øya inn i soner alt etter risikoen for spredning av sykdommen (vedlegg 1).

Italia har nå underrrettet Kommisjonen om at utviklingen av afrikansk svinepest på Sardinia har gått i en positiv retning. På dette grunnlag er det vedtatt endringer i soneinndelingen på Sardinia. Enkelte kommuner som tidligere var plassert under bokstav B, områder med stor risiko, i vedlegg 1 til vedtak 2005/362/EF overføres nå til bokstav C, overvåkingsområde.

Vedtaket medfører at visse kommuner på Sardinia nå får noe lempeligere overvåkings- og kontrolltiltak enn tidligere.

Merknader

Rettsakten retter seg mot Italia og medfører ikke endring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)6718
Rettsaktnr.: 2007/11/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/60/EF
Celexnr.: 32007D0011

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2007
Frist returnering standardskjema: 23.02.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 098/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen