Vet- Overgangsordninger- Bulgaria og Romania

Kommisjonsvedtak 2007/29/EF av 22. desember 2006 om fastsettelse av overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter som omfattes av Europaparlaments og Rådsforordning (EF) nr. 853/2004/2004 innført til Bulgaria og Romania fra tredjeland før 1. januar 2007 (notifisert med nummer K(2006) 7...

Commission Decision 2007/29/EC of 22 December 2006 laying down transitional measures for certain products of animal origin covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council introduced into Bulgaria and Romania from third countries before 1 January 2007 (notified...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania tiltrer felleskapet fra 1.januar 2007 og dermed får mulighet for fri markedsadgang til EØS området, også for animalske produkter. I tiden før tiltredelse er det i begge land innført varer fra tredjeland som ikke er konforme med forordning (EF) nr. 853/2004. Man må derfor som en overgangsordning, gi et regelverk som forhindrer disse produktene i å komme inn til andre EØS-land.

Ovenfor nevnte animalske produkter, som har gått over i fri omsetning i Bulgaria og Romania, må kun markedsføres på de nasjonale markeder og er kun tillatt omsatt fram til 31.desember 2007 med spesiell merking. De må ikke bearbeides i virksomheter som har anledning til å eksportere til EØS området og ikke sendes til andre medlemsstater. Nevnte produkter kan eksporteres til tredjeland på visse gitte betingelser.

Ovenfor nevnte animalske produkter, som ikke er gått over i fri omsetning, eksempelvis befinner seg på tollager, kan frigis for omsetning på nasjonalt marked, under de ovenfor nevnte betingelser og fram til 31.12.2007. Alle produkter som er i en slik situasjon etter overgangsperiodens utløp, skal destrueres fra 1.januar 2008, under tilsyn av respektive kompetente myndighet i de to land.   

Merknader

Rettsakten antas å ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/29/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2007
Frist returnering standardskjema: 02.03.2007
Dato returnert standardskjema: 29.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen