Vet-overgansordning melk og kjøtt Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2007/31/EF av 22. desember 2006 om overgangsordninger som gjelder forsendelse av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk, som omfattes av Europaparlaments og Rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater (Notfisert med dokument nummer K(2006)7029) ...

Commission Decision of 22 December 2006 laying down transitional measures as regards the dispatch of certain products of the meat and milk sectors covered by Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council from Bulgaria to other Member States (notified under document num...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold

Rettsakten er en overgangsordning for Bulgaria som skal gjelde fram til 31.12.2007 og er laget på bakgrunn av inspeksjoner utført av FVO, som avdekket at Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og (EF) nr. 853/2004 ikke er fulgt i alle virksomheter i landet. Samtidig har det også blitt avdekket svakheter på det eksisterende sporbarhetssystemet for kjøtt og melk i Bulgaria. Rettsakten gjelder kjøtt fra klauv- og hovdyr, fjærkre, oppdrettsvilt, frittlevende vilt, hakket kjøtt, kjøttprodukter og rå melk/meieriprodukter, og det er forbudt å sende slike produkter til andre medlemsstater fra Bulgaria. Det er likevel åpnet adgang for produkter til EØS området, dersom virksomheten står på rettsaktens vedlagte liste. I tillegg til å stå på listen skal produktet a) være merket med et EF-sunnhetsmerke eller EF identifikasjonsmerke b) ha attest fra kompetent myndighet i Bulgaria om at produktet er produsert i overenstemmelse med kommisjonsbeslutning 2007/31/EF.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Rettsakten antas ikke å ha administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/31/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2007
Frist returnering standardskjema: 02.03.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen