Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1831/2006 av 13. desember 2006 som endrer vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en felleskapsprosedyre for fastesettelse av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, for doramektin....

Commission Regulation (EC) No 1831/2006 of 13 December 2006 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Doramectin....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU- kommisjonen 13. desember 2006, og ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007. Rettsakten er gjennomført ved endringer av forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, fastsatt 18.09.07.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1831 omhandler doramektin som er et antiparasittmiddel i gruppen avermektiner som virker både på endo - og ektoparasitter. Doramektin har nå fått fastsatt MRL (Maximum Residue Limit) verdi og er oppført i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2377/1990 for alle matproduserende pattedyr unntatt dyr som produserer melk til humant konsum. MRL verdi er satt for muskel (40 mikrogram/kg), fett (150 mikrogram/kg), lever (100 mikrogram/kg) og nyre (60 mikrogram/kg). Vedlegg I inneholder liste over farmakologisk virksomme stoffer som har fastsatt grenseverdi mht. rester.

Merknader:

Rettsakten krever endringer i forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært på høring hos Kjøttbransjens landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Tine, Animalia, Fiskeri - og havbruksforeningens landsforening, Statens legemiddelverk og Norges Veterinærhøgskole. Det kom ingen merknader med hensyn til doramektin.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1831/2006
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32006R1831

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2006
Frist returnering standardskjema: 25.01.2007
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 080/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.06.2007
Høringsfrist: 10.09.2007
Frist for gjennomføring: 18.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen