Vitenskapspanel under EFSA

Kommisjonsforordning (EF) nr 575/2006 av 7. april 2006 om endring av parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 angående antallet av og navnene på vitenskapspanelene under den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority)...

Commission Regulation (EC) No 575/2006 of 7 April 2006 amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the number and names of the permanent Scientific Panels of the European Food Safety Authority...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.02.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

For at imøtekomme det stigende antall anmodninger om vitenskapelige uttalelser vedrørende plantehelse har European Food Safety Authority (EFSA) bedt Kommisjonen om å nedsette et nytt stående vitenskapspanel med omfattende ekspertise på forskjellige plantehelseområder.For å ta hensyn til nyopprettelsen må det foretas endringer i forordning (EF) nr. 178/2002 (Food Law).

I artikkel 28 nr. 4 i forordning (EF) nr. foretas følgende endringer: 

Bokstav c) skal lyde: "et panel for plantevernmidler og rester derav"

Bokstav i) skal lyde: "et panel for plantehelse"

Merknader

Forskriften som gjennomfører forordning (EF) nr. 178/2002 må endres.

Sakkyndige instansers merknader

Den norske vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) er kjent med og positive til denne endringen av vitenskapspanelene og vil sågar foreta den samme endringen i sin faggruppestruktur. Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant. og akseptabel.Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører inn under Vedlegg I, kapittel I og Vedlegg II, kapittel XII til EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0575/2006
Basis rettsaktnr.: 0178/2002
Celexnr.: 32006R0575

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2006
Frist returnering standardskjema: 10.05.2006
Dato returnert standardskjema: 07.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen