ADNS-koder

Kommisjonsvedtak 2006/924/EF om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsetting av kodeform og kodene for melding om dyresykdommer i henhold til Rådsdirektiv 82/894/EØF...

Commission Decision 2006/924/EC of 13 December 2006 amending Decision 2005/176/EC laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2006 og er gitt midlertidig anvendelse inntil formell ikrafttredelse av EØS-utvidelsesavtalen.

Sammendrag av innhold

I denne rettsakten dreier det seg om endring av kodene som brukes ved meldinger til Kommisjonen om dyresykdommer gjennom det elektroniske ADNS-systemet.

Endringene denne gang skyldes i hovedsak Bulgarias og Romanias inntreden i Fellesskapet. Alle regioner i de to landene får egne koder.

I tillegg er det bestemt at Færøyene skal delta i ADNS-samarbeidet; derved er det også behov for å benevne regioner der.

Dessuten har Spania foretatt endringer i sine regioner; ergo endres også kodene for Spania.

Sluttelig har man bestemt at rapportering av aviær influensa heretter skal skje enten som HPAI, eller som LPAI (slik at det blir overensstemmelse med rapporteringen til OIE).

Merknader

Det er ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Ettersom kodene (angitt i vedleggene) i denne rettsakten ikke offentliggjøres, vil man ikke finne vedleggene i offentlig tilgjengelige databaser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)6437
Rettsaktnr.: 2006/924/EF
Basis rettsaktnr.: 1982/894/EØF
Celexnr.: 32006D0924

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2006
Frist returnering standardskjema: 25.01.2007
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen