EE-prosedyredirektivet

Forslag til direktiv om endring i direktiv 2002/96/EF om avfall fra elektriske og elektroniske produkter, for så vidt angår myndighet tillagt Kommisjonen i gjennomføringsbestemmelser...

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE), as regards the implementing powers conferred to the Commission...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kommisjonen la 22. desember 2006 fram et forslag til endring av direktiv 2002/96/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Endringene medfører nye prosedyrer for Kommisjonen når denne vedtar utfyllende bestemmelser til direktivet. Opprinnelig skulle Kommisjonen vedta utfyllende bestemmelser etter prosedyrene i Rådsbeslutning 1999/468/EF. Denne Rådsbeslutning ble endret ved Rådsbeslutning 2006/512/EF. Forslaget til endringer i WEEE-direktivet sikrer at disse endringene gjenspeiles i direktivet. Det fremgår av beslutning 2006/512/EF at denne er av en slik karakter at det ikke er krav om gjennomføring i nasjonal rett. 

Vurdering

Forslaget til direktiv om endring av WEEE direktivet omhandler prosedyrene for Kommisjonens utøvelse av delegert myndighet, og krever følgelig ingen endringer i norsk rett.

Forslaget til direktiv anses ikke relevant, da det kun regulerer prosessuelle fremgangsmåter for Kommisjonen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)914
Basis rettsaktnr.: 2002/96/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen