Endringsforslag GMO-utsettingsdirektivet

Europaparlements- og rådsdirektiv 2008/27/EF av 11. mars 2008 om endring av direktiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer, mht. Kommisjonens gjennomføringskompetanse...

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2001/18/EC concerning the deliberate release into the environment of genetically modified organisms, as regards the implementing powers conferred to the Commission...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Direktivet ble vedtatt av Rådet og Europaparlamentet 11. mars 2008. Standardskjema ble sendt inn 13. juni 2008.

Sammendrag av innhold

Endringsdirektivet gjelder først og fremst prosedyrene for å vedta fremtidige utfyllende regler til, og endringer i, direktiv 2001/18/EF, men det justerer også språket i enkelte artikler i det opprinnelige direktivet. Det innebærer ingen materielle endringer i direktiv 2001/18/EF. Det fastslår at særskilte krav til søknad om bestemte typer GMO (artikkel 16), terskelverdier for merking (artikkel 21), merkekrav for annen utsetting enn markedsføring (artikkel 26) samt endringer i vedlegg II, del C og D, vedlegg III-VI og vedlegg VII del C, fastsettelse av særlige kriterier og informasjonskrav for bestemte typer GMO og fastsettelse av terskelverdier for krav om merking av GMO skal vedtas etter den nye regelverksprosedyren med kontroll. Denne prosedyren ble innført som ny art. 5a i rådsvedtak 1999/468/EF om Kommisjonens utøvelse av gjennomføringsmyndighet ved rådsvedtak 2006/512/EF.

Den nye prosedyren gir Europaparlamentet større innflytelse på nye gjennomføringsregler. I motsetning til den vanlige regelverksprosedyren innebærer denne nye prosedyren at også forslag fra Kommisjonen som komitéen under direktivet er enig i, skal forelegges Rådet og Parlamentet, som begge kan motsette seg forslaget med hhv. kvalifisert og vanlig flertall innen 3 måneder. Hvis komitéen er mot forslaget, skal det også som før oversendes Rådet og Parlamentet. Rådet har 2 måneder på seg til å ta stilling til forslaget med kvalifisert flertall. Parlamentet har 4 mnd. på seg til å fatte vedtak med flertall, og kan hindre at forslaget vedtas selvom Rådet støtter forslaget eller ikke fatter noe vedtak.

Merknader

Direktivet er vedtatt med hjemmel i EF-trataten artikkel 95. Det endrer direktiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og oppheving av direktiv 90/220/EØF. Direktivet ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komité-beslutning 127/2007 av 28. september 2007, jf. vedlegg XX, del IV nr. 25d.

Direktivet gjelder prosedyrer for vedtakelse i EU av utfyllende regler til, og endringer i, direktivet og krever derfor ingen endringer i norsk rett. Det får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge.

Direktivet er ikke markert EØS-relevant fra EUs side. Lignende rettsakter er tidligere ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget til direktiv ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 13.02.2007. Etter enighet i EFTAs miljøgruppe i 2007, ble det bestemt at rettsaken ikke anses EØS-relevant. 

Vurdering

Direktivet innebærer språklige og prosedyremessige, men ikke materielle endringer i et direktiv som er innlemmet i EØS-avtalen. De språklige endringene innebærer ingen endringer i rettigheter eller forpliktelser for myndigheter, borgere eller foretak. De prosedyremessige endringene gjelder kun EUs interne prosedyrer for vedtakelse av utfyllende regler til direktivet som er innlemmet i EØS-avtalen. Det er således kun de rent språklige endringene som kan gjøre det hensiktsmessig, om enn ikke nødvendig å innlemme direktivet i EØS-avtalen.

Direktivet har derfor ingen innvirkning av betydning på norske interesser. Det er ikke behov for tilpasninger, ettersom Protokoll 1, pkt. 3 til EØS-avtalen inneholder en generell tilpasning for slike prosedyreregler.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)920
Rettsaktnr.: 2008/27/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF
Celexnr.: 32008L0027

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2008
Frist returnering standardskjema: 01.05.2008
Dato returnert standardskjema: 13.06.2008
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen