Fôrvarer-Tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1743/2006 av 24. november 2006 om permanent godkjenning av tilsetningsstoff til bruk i fôr...

Commission Regulation (EC) No 1743/2006 of 24 November 2006 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 27. april 2007. Forskriftsendringen ble fastsatt 31.07.2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler permanent godkjenning av et enzym, 6-fytase (E 1640) som produseres av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Det skal brukes i fôr til slaktekylling og godkjenningen er gitt iht. dir.70/524. Produktet  skal brukes i fôrblandinger med mer enn 0,23 % fytin-bundet fosfor. Det har ikke vært godkjent tidligere.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. Bruk av fytaser øker utnyttelsen av fosfor i vegetabilske fôrvarer og bidrar derved til at mengden som utskilles via gjødsla blir mindre. Belastningen på miljøet vil derved minke.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1743/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1743

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2006
Frist returnering standardskjema: 11.01.2007
Dato returnert standardskjema: 25.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 039/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 31.07.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen