POPs

Rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 av 18. juli 2006 om endring av vedlegg IV til Europaparlamenets og rådets forordning (EF) nr. 850/2005 om persistente organiske forbindelser - POPs...

Council regulation (EC) No 1195/2006 of 18 July 2006 amending Annex IV to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistant organic pollutants...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.01.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 ble vedtatt 18. juli 2006. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innholdet:

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) var et nytt regelverk samtidig som forordningen endret direktiv 1979/11/EØF om forbud mot markedsføring og bruk av plantevernmidler som inneholder visse aktive stoffer. Formålet med forordningen er å gjennomføre krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har regler om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for stoffer som omfattes av disse internasjonale avtalene. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand.

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 er en liste over stoffer som er omfattet av bestemmelsene om avfallshåndtering. POPs-holdig avfall skal i utgangspunktet disponeres på en slik måte at innholdet av POPs destrueres eller omdannes irreversibelt slik at det resterende avfallet ikke lenger besitter POPs egenskaper. Det åpnes imidlertid for unntak fra dette kravet for avfall hvor innholdet av POPs er under visse grenser. Slike grenseverdier skal inngå i Vedlegg IV, men disse var ikke avklart da forordning (EF) nr. 850/2004 ble vedtatt. Rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 fastsetter slike grenseverdier. Avfall som inneholder eller er forurenset med POPs oppført i vedlegget kan disponeres eller nyttiggjøres i samsvar med gjeldende fellesskapsregler forutsatt at innholdet av stoffene er under de konsentrasjonsgrensene som er gitt i forordning (EF) nr. 1195/2006. På denne bakgrunn endres derfor vedlegg IV i forordning (EF) nr. 850/2004.

Merknader

De aktuelle endringene vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endringer i produktforskriften. Det vil bli vurdert om det er hensiktsmessig å innarbeide henvisningsbestemmelser til de relevante bestemmelser i forordningen i avfallsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Dette er en teknisk justering av bestemmelsene sett i forhold eksisterende/tilgjengelig informasjon om de aktuelle stoffene.

Andre opplysninger

EØS-notat for Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 ble behandlet 2.2.2005 og funnet relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/1195
Basis rettsaktnr.: 0850/2005
Celexnr.: 32006R1195

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2006
Frist returnering standardskjema: 22.10.2006
Dato returnert standardskjema: 01.03.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 107/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen