Varmeanlegg i bil

Kommisjonsdirektiv 2006/119/EF av 27. november 2006 om endring av parlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg i bil og deres tilhengere...

COMMISION DIRECTIVE 2006/119/EC of 27 november 2006 amending for the purposes of adapting to technical progress Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council concerning heating systems for ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Gjeldende norsk rett på området

Kapittel 20 i Kjøretøyforskriften omhandler oppvarming og ventilasjon i bil og deres tilhengere. Kravnivået er direktiv 2001/56/EF for oppvarmingsanlegg i fører og passasjerrom og for LPG-fyrt varmeanlegg gjelder kravene i direktiv 2001/56/EF som endret ved direktiv 2004/78/EF.  

Kommisjonsdirektiv 2006/119/EF endrer parlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om oppvarmingsanlegg i bil og deres tilhengere. Direktiv 2001/56/EF er et av særdirektivene under typegodkjenningsdirektivet for biler og deres tilhengere, direktiv 70/156/EF. Direktiv 2001/56/EF setter krav til typegodkjenningen av kjøretøy som er utstyrt med forbrenningsvarmeanlegg og for forbrenningsvarmeanlegg som komponenter. 

18. januar 2006 trådde ECE-regulativ nr. 122 angående godkjenning av kjøretøy i gruppe M, N og O med hensyn på deres oppvarmingsanlegg i kraft. For at det skal bli samsvar mellom direktiv 2001/56/EF og ECE-regulativ nr. 122 skal vedlegg 9 i regulativet føres inn i direktivet. Vedlegget omfatter hovedsaklig sikkerhetskrav til forbrenningsvarmeanlegg i kjøretøy som transporterer farlig gods.

Fra 1. oktober 2007 kan ikke medlemslandene av grunner som gjelder oppvarmingsanlegg nekte EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning, eller forby registrering, salg eller ibruktagning av kjøretøy som er utstyrt med LPG-fyrt varmeanlegg som tilfredsstiller kravene i direktiv 2001/56/EF, som endret ved direktiv 2006/119/EF. Fra 1. oktober 2007 kan heller ikke medlemslandene nekte EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning, eller forby salg eller ibruktagning av LPG-fyrt forbrenningsvarmeanlegg som komponent hvis det tilfredsstiller direktiv 2001/56/EF som endret ved direktiv 2006/119/EF. Medlemslandene skal fra 1. april 2008 nekte å utstede EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning av kjøretøy som er utstyrt LPG-fyrt varmeanlegg eller LPG-fyrt forbrenningsvarmeanlegg som komponent hvis det ikke tilfredsstiller direktiv 2001/56/EF som endret ved 2006/119/EF.

Medlemslandene skal senest 30. september 2007 vedta og offentliggjøre de nødvendige regelverksendringer for å etterkomme direktivet.

Vurdering

Direktivet vil føre til at det blir samsvar mellom ECE-regulativ nr. 122 og direktiv 2001/56/EF. Konsekvensen av dette er at det vil bli stilt ytterligere sikkerhetskrav til forbrenningsvarmeanlegg i kjøretøy som transporterer farlig gods. Direktivet krever forskriftsendring, men implementeringen vil ha marginale administrative og økonomiske konsekvenser i Norge.

Andre opplysninger

Den nødvendige forskriftsendringen er gjennomført ved endring av Kjøretøyforskriften kapittel 20.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/119/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/56/EF
Celexnr.: 32006L0119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2006
Frist returnering standardskjema: 09.01.2007
Dato returnert standardskjema: 24.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.06.2007
Høringsfrist: 15.09.2007
Frist for gjennomføring: 30.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 30.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen