Vet- Godkjennelse av nasjonale salmonellakontrollp

Kommisjonsvedtak 2006/759/EF av 8. november 2006 om godkjennelse av visse nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av tamhøns (Gallus gallus) ...

Commission Decision 2006/759/EC of 8 November 2006 approving certain national programmes for the control of salmonella in breeding flocks of Gallus gallus ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner de nasjonale overvåkningsprogrammer for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av tamfjørfe av Gallus gallus som de medlemsstater listet opp i rettsaktens vedlegg har lagt frem for Kommisjonen. Kommisjonen godkjenner de nasjonale overvåkningsprogrammene etter forordning (EF) nr. 2160/2003 (zoonoseforordningen) artikkel 6. Vedtak 2006/579/EF konstanterer at overvåkningsprogrammene i de landene som listes opp i rettsaktens vedlegg oppfyller de relevante EU-veterinærbestemmelser og følgelig de krav som stilles i zoonoseforordningen.
 

Det følger av zoonoseforordningen artikkel 5 at medlemsstatene skal opprette nasjonale kontrollprogrammer for hver zoonose og hvert zoonotisk smittestoff oppført i zoonoseforordningens vedlegg I når Kommisjonen har fastsatt mål for reduksjonen av respektive zoonose eller zoonotisk smittestoff iht. zoonoseforordningen artikkel 4. Forordning (EF) nr. 1003/2005 fra 30. juni 2005 fastsetter et slikt felles mål for salmonella i avlsflokker av høns (Gallus gallus). Målsettingen gjelder serotyper av vesentlig betydning for folkehelsen (S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S. Infantis og S. Virchow).

Etter dette har medlemsstatene 18 måneder på seg til å å designe og etablere et nasjonalt salmonellaprogram, dvs. at fra og med 1. januar 2007, skal et operativt kontrollprogram være på plass. Innen denne tidsfristen skal Kommisjonen også ha godkjent den enkelte medlemsstats nasjonale program. Rettsakten bekrefter at slik godkjenning foreligger for de medlemsstater som er listet opp i rettsaktens vedlegg.  

Merknader

Rettsakten krever ingen regelverksendring, men tilsvarende krav om etablering og godkjenning av nasjonalt kontrollprogram gjelder for Norge. Nytt salmonellakontrollprogram for fjørfe og nasjonalt regelverk som implementerer dette ligger for tiden i LMD for fastsettelse. Deretter vil det nasjonale programmet oversendes ESA iht. de prosedyrer som er beskrevet i zoonoseforordningens artikkel 6 for godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/759/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0759

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.11.2006
Frist returnering standardskjema: 22.12.2006
Dato returnert standardskjema: 29.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 073/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen