Vet - kjæledyr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1467/2006 av 4 oktober om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder listen over land og territorier ...

Commission Regulation (EC) No 1467/2006 of 4 October 2006 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the list of countries and territories ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.01.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med EU. Rettsakten krever ingen regelverksendring, men tredjelandslisten som er tilgjengelig på Mattilsynets internettsider må oppdateres. British Virgin Islands vil bli tatt med på listen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister opp tredjeland fra hvor det, på visse vilkår, tillates å innføre hund, katt og ilder uten at dyrene settes i karantene.

Listen utvides denne gang med British Virgin Islands ettersom UK har lagt frem opplysninger om at øygruppen er fri for rabies og at risikoen for innslep av rabies i forbindelse med transport av selskapsdyr til fellesskapet fra British Virgin Islands ikke er større enn risikoen ved slik transport mellom medlemsstatene.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1467/2006
Celexnr.: 32006R1467

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker