WTMD-forordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1862/2006 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Comission Regulation (EC) No 1862/2006 amending Commision Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.01.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Utenriksdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt av EU 15. desember 2006 og trådte i kraft i EU 5. januar 2007. Forordningen trådte i kraft i Norge 1. mai 2007, jf. endringsforskrift av 27. april 2007 nr. 446.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1862/2006 inneholder de nærmere tekniske spesifikasjonene for metalldetektorrammer som brukes i sikkerhetskontrollen av passasjerer og ansatte ved innpassering til sikkerhetsbegrensede områder på lufthavnen. De nærmere bestemmelsene er hemmelige (gradert BEGRENSET og KONFIDENSIELT), og kan derfor ikke omtales nærmere. Notatet er følgelig formulert såpass generelt at gradering ikke ansees nødvendig.

Spesifikasjonskravene for metalldetektorrammer angis som henholdsvis standard 1 og standard 2. Det er fastsatt tidspunkter for når metalldetektorrammer skal oppfylle de ulike standardene. Alle metalldetektorrammer i drift ved ikrafttredelsen av forordningen må oppfylle standard 1. Nyanskaffelser etter ikrafttredelsestidspunktet må oppfylle standard 2, samtidig som det gis en rimelig overgangstid før det kreves at alle metalldetektorrammer skal oppfylle standard 2.

Det gis i tillegg noen konkrete bestemmelser for håndteringen av forbudte gjenstander i forhold til personale som trenger slike gjenstander i utførelsen av tjenesten inne på sikkerhetsbegrenset område og ombord i luftfartøy.

Merknader

Ut fra dagens situasjon medfører forordningen ikke behov for andre endringer i eksisterende norsk regelverk enn selve gjennomføringsforskriften.I den forbindelse vises det til forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om fastsettelse av felles bestemmeler om sikkerhet i sivil luftfart og endringsforskrift av 27. april 2007 nr. 446.

ECAC Tecknical Task Force arbeider for tiden med å utarbeide en oversikt over hvilke typer rammer som møter de ulike standardene. Så snart Luftfartstilsynet mottar en slik oversikt, vil denne distribueres til lufthavnoperatørene. Det antas at de økonomiske konsekvensene for lufthavner er begrenset når det tas hensyn til normal avskrivningstid for eksisterende utstyr.

Sakkyndige instansers merknader

Ut fra Luftfartstilsynets kjenneskap til regelverket, vil krav i forordningen innebære en styrking av dagens sikkerhetskontroll ved norske lufthavner, da kravene til utstyret blir strengere for nyanskaffelser og på sikt for alle metalldetektorrammer. Det er ikke mottatt merknader fra andre berørte instanser.

Vurdering

Ettersom målet er at EU-landene skal ha lik securitystandard, var det påkrevet at også dette sikkerhetstiltaket ble gjennomført. Forordningen tok til å gjelde i Norge  1. mai 2007.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1862/2006
Basis rettsaktnr.: 622/2003
Celexnr.: 32006R1862

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2006
Frist returnering standardskjema: 30.01.2007
Dato returnert standardskjema: 31.01.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 043/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2007

Lenker

Til toppen