Godkjente soner og anlegg for VHS og IHN

Kommisjonsvedtak 2007/345/EF av 10. mai 2007 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308 som etablerer lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) (notifisert under...

Commission Decision 2007/345/EC of 10 May 2007 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectioun haematopoetic necrosis (IHN) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listene over soner og anlegg som er godkjent fri for fiskesykdommene VHS og/eller IHN. Vedlegg I gir en samlet liste over soner som er godkjent fri for VHS og/eller IHN. Vedlegg II gir en samlet liste over anlegg som er godkjent fri for VHS og/eller IHN.

Endringer i vedlegg I:

  • I Tyskland, Frankrike og Italia har nye soner blitt godkjent fri for VHS og IHN. 
  • Hele Sverige har blitt godkjent fri for VHS og IHN.
  • I Tyskland har det blitt oppdaget IHN i et anlegg i en sone som tidligere har vært fri for IHN. Sonen er derfor endret for å reflektere dette.
  • Finland har fått nye soner godkjent fri for VHS og IHN.  

Endringer i vedlegg II:

  • I Tyskland, Frankrike og Italia har nye anlegg blitt godkjent fri for VHS og IHN
  • I Danmark har et anlegg blitt fjernet fra listen over anlegg godkjent fri for VHS

Merknader

Gjeldende norsk regelverk er forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Status for soner i Norge som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene fremgår av omsetningsforskriften § 24.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Oppdaterte lister må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetningsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.  

Rettsakten antas å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Listene er oppdatert og lagt ut på Mattilsynets hjemmesider under regelverk i tilknytning til forskrift 14. oktober 2003 nr 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften)

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/345/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/308/EF
Celexnr.: 32007D0345

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.06.2007
Dato returnert standardskjema: 07.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen