Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007

Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007 av 21. juni 2007 om fastsettelse av administrative bestemmelser om typegodkjenning av kjøretøy og av en harmonisert utsivningsdeteksjonsmåling fra visse klimaanlegg, i henhold til direktiv 2006/40/EF...

Commission Regulation (EC) No 709/2007 of 21 June 2007 laying down, pursuant to Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council, administrative provisions for the EC type-approval of vehicles, and a harmonised test for measuring leakages from certain air conditioning systems...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.07.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt 21. juni 2007 og er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Forordning (EF) nr. 706/2007 må ses i sammenheng med direktiv 2006/40/EF. I henhold til direktiv 2006/40/EF skal kjøretøy med klimaanlegg som er konstruert for å benytte fluorholdige kjølemedier med en faktor på globalt oppvarmingspotensial (GWP-verdi) som overstiger 150, typegodkjennes med hensyn til utsivning/lekkasje fra slike klimaanlegg. Direktiv 2006/40/EF er et nytt særdirektiv under typegodkjenningsdirektiv 70/156/EØF. Direktivet gir også grenseverdier for utsivningsrater fra slike anlegg. Av den grunn er det nødvendig å fastsette en harmonisert utsivningsdeteksjonstest for å kunne måle utsivningsratene av slike fluorholdige drivhusgasser. HFC-134a er den eneste identifiserte fluorholdige drivhusgassen hvis GWP-verdi overstiger 150, og som brukes som kjølemedium i mobile klimaanlegg. Det bør derfor fastsettes en utsivningsdeteksjonsmåling for nettopp denne gassen.

Formålet med forordningen er å fastsette visse foranstaltninger for gjennomførelse av artikkel 4 og 5 i direktiv 2006/40/EF. Forordningen angir administrative bestemmelser for typegodkjenning av komponenter til klimaanlegg, og kjøretøy med slike klimaanlegg. Videre presenteres en harmonisert utsivningsdeteksjonsmåling.

Forordningen trer i kraft 5. januar 2008.

Vurdering

Forordninger er bindende i alle enkeltheter og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat, altså uten inkorporasjon (jfr Romatraktatens artikkel 189, 2. ledd). Tilsvarende gjelder ikke for de forordninger som omfattes av EØS-avtalen (jfr EØS-avtalens artikel 7, pkt a) hvor det heter at "en rettsakt som tilsvarer en EØF-forordning skal som sådan gjøres til del av avtalepartenes interne rettsorden". Det betyr at forordningen skal oversettes og gjennomføres uten at ordlyden forandres. 

Gjeldende norsk rett på området: Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap 20 omhandler oppvarming og ventilasjon. Forordningen vil bli sendt på høring med forslag om at den implementeres i dette kapitel. Direktiv 2006/40/EF er på høring med høringsfrist 15. september 2007 og er er foreslått implementert i dette kapitlet.

Implementeringen av forordningen antas ikke å medføre vesentlige økonomiske konsekvenser eller få store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 709/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0709

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2007
Frist returnering standardskjema: 08.08.2007
Dato returnert standardskjema: 27.09.2007
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen