Medlemsstaters lovgiving om godkjenning

Kommisjonsdirektiv 2007/37/EF av 21. juni 2007 om endring av bilag I og III til Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse av medlemmenes lovgivning om godkjenning av motordrevne kjøretøy og deres tilhengere...

Commission Directive 2007/37/EC of 21 June 2007 amending Annexes I and III to Council Cirective 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type approval of motor vehicles and their trailers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.07.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Direktiv 2007/37/EF må ses i sammenheng med flere andre direktiver, særlig direktiv 2006/40/EF. Europaparlementet og Rådets direktiv 2006/40/EF av 17. mai 2006 omhandler utslipp fra klimaanlegg i motordrevne kjøretøy. Direktiv 2006/40/EF er et nytt særdirektiv under typegodkjenningsdirektiv 70/156/EØF. Direktivet krever at kjøretøy med klimaanlegg som er konstruert for å benytte fluorholdige kjølemedier hvis globalt oppvarmingspotensial (GWP-verdi) overstiger 150 skal typegodkjennes med hensyn til utsivning/lekkasje fra klimaanlegget.

Etter innførelsen av typegodkjenningsprosedyren og vedtakelsen av Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2007 av 21. juni 2007 er det nødvendig å tilføye en rekke nye elementer til listen over opplysninger i bilag I til direktiv 70/156/EØF og krav til opplysningsskjema med hensyn til typegodkjenning av kjøretøy i bilag III til samme direktiv. Disse endringene gjøres med herværende direktiv; 2007/37/EF. For å sikre samsvar i typegodkjenningsprosedyren bør kravene som innføres med dette direktiv anvendes fra samme dato som de foranstaltninger som vedtas i henhold til direktiv 2006/40/EF og forordning (EF) nr. 706/2007.

Direktivet anvendes således fra 5. januar 2008.

Vurdering

Gjeldende norsk rett på området: Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjening av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap 20 omhandler Oppvarming og ventilasjon. Direktiv 2007/37/EF vil bli sendt på høring med forslag om at det blir implementert i dette kapittel. Direktiv 2006/40/EF er for tiden på høring med høringsfrist 15. september 2007, og er foreslått implementert i det samme kapitlet.

Implementeringen av direktivet antas ikke å medføre vesentlige økonomiske konsekvenser eller få store innvirkninger for forbruker eller offentlig administrasjon.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/37/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2007
Frist returnering standardskjema: 08.08.2007
Dato returnert standardskjema: 27.09.2007
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: