Reflekterende materiale på bil.

Kommisjonsdirektiv 2007/35/EF om endring av rådsdirektiv 76/756/EØF når det gjelder montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere....

Commission directive 2007/35/EC amending, for the purpose of its adapation to technical progress, Council Directive 76/756/EEC concerning the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.07.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Etter endt høring er direktiv 2007/35/EF implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 28-1.

Direktiv 2007/35/EF stiller krav til reflekterende materiale på lastebiler. Direktivet krever ytterligere merking av kjøretøy, og bidrar til økt trafikksikkerhet ved bedre synlighet av store lastebiler og tilhengere på vegen. Direktivet endrer bilag II til direktiv 76/756/EØF og er tilpasset endringene i ECE-regulativ nr 48.

Bestemmelsene i direktivet er i EU anvendt fra 10. juli 2008.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/35/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0035

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2007
Frist returnering standardskjema: 02.08.2007
Dato returnert standardskjema: 27.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.07.2008
Høringsfrist: 15.09.2008
Frist for gjennomføring: 03.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 30.10.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.11.2008

Lenker