Revisjon av GSM-direktivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/114/EF av 16. september 2009 som endrer rådsdirektiv 87/372/EØF om frekvensbånd som reserveres for koordinert introduksjon av offentlige paneuropeiske digitale landbaserte mobile kommunikasjoner i Fellesskapet (GSM-direktivet) ...

DIRECTIVE 2009/114/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 amending Council Directive 87/372/EEC on the frequency bands to be reserved for the coordinated introduction of public pan-European cellular digital land-based mobile communications in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.07.2007

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Opprinnelig forslag til direktiv som opphever GSM-direktivet ble lagt frem 25. juli 2007. Kommisjonen tok sikte på at dette direktivforslaget skulle vedtas i slutten av 2007 eller tidlig i 2008. Behandlingen i Parlamentet ble forsinket. Forsinkelsen skyltes at Parlamentet hadde problemer med de prosessuelle forholdene som opphevelsen av direktivet innebærer. Ved å oppheve GSM-direktivet og erstatte det med en kommisjonsbeslutning vil Parlamentet få redusert innflytelse.

Nytt forslag til direktiv som endrer GSM-direktivet ble lagt frem høsten 2008. Endringsdirektivet ble vedtatt 16. september 2009 og er offentliggjort i Official Journal 20. oktober 2009 (L 274).

Nye teknologinøytrale tillatelser i 900-MHz båndet i Norge ble utstedet sommeren 2010.

Prosessen for denne rettsakten startet opprinnelig med et forslag om oppheving av direktiv 87/372/EØF, men dette førte ikke frem fordi EU-parlamentet motsatte seg en slik fremgangsmåte. Direktivet foreskriver endringer i direktiv 87/372/EØF som er nødvendige for at det skal kunne benyttes annen og mer moderne mobilkommunikasjonsteknologi enn GSM i 900 og 1800 MHz-båndene (også kalt GSM-båndene). Det henvises spesifikt til UMTS. Parallelt med denne endringen er det også vedtatt en ny kommisjonsbeslutning som skal gi det rettslige grunnlaget for at GSM-frekvensene kan benyttes til tredje generasjons mobiltjenester (3G) så snart GSM-direktivet har blitt endret. Se separat omtale av denne kommisjonsbeslutningen. 

Formålet med direktivendringene er å gi grunnlag for ny regulering som vil gi mulighet for anvendelse av frekvensene i 900 og 1800 MHz-båndene ikke bare til GSM, men også til UMTS og eventuelle andre teknologier som viser seg å kunne sameksistere tilfredsstillende med GSM. Dette gjøres for å tilpasse rammen for frekvensforvaltningen til den teknologiske utviklingen, slik at flere tjenester kan tas i bruk og frekvensene kan utnyttes mer optimalt. GSM-direktivet har i de senere år fremstått som utdatert jf. de siste års utvikling innenfor trådløs teknologi.

Vurdering

Utviklingen som direktivet legger grunnlag for er ønskelig sett fra norske myndigheters side. Arbeidet med å gjøre frekvenstillatelsene i 900-båndet sammenhengende og teknologinøytrale starter derfor allerede i 2007. Frekvensomleggingsarbeid i 900 MHz-båndet i Norge ble fullført i 2010. Nye teknologinøytrale tillatelser i 900-MHz båndet ble utstedet sommeren 2010.  

Andre opplysninger

Direktivet må ble inntatt i EØS-avtalen ved EØS-komitee beslutning nr. 135/2011, 2. desember 2011.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)367
Rettsaktnr.: 2009/114/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0114

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.10.2009
Frist returnering standardskjema: 02.12.2009
Dato returnert standardskjema: 22.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.12.2011

Lenker

Til toppen