Salmonella slaktekylling

Kommisjonsforordning (EF) nr. 646/2007 av 12. juni 2007 om gjennomføring av Europa-Parlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår Fellesskapets mål for reduksjon av forekomsten av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i slaktekyllinger og oppheving av forordning (EF...

Commission Regulation (EC) No 646/2007 of 12 June 2007 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council as regards a Community target for the reduction of the prevalence of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium in broilers and repealing Regulatio...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.07.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.11.2098

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komitébeslutning 42/2008, men pga. art 103 forbehold trådte
rettsakten først i kraft 1. mai 2010.

Sammendrag av innhold Rettsakten setter et mål om at ikke flere enn 1 % av slaktekyllingflokkene i EU skal teste positivt for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium innen 31.desember 2011. Dette målet er fastsatt i tråd med forordning (EF) nr. 2160/2003 artikkel 4(1). Prøvetakingsregimet for å bekrefte fremdriften, fastsettes i forordningen, jf. vedlegget, men vil først gjelde fra 1. januar 2009. Resten av forordningen gjelder i EU fra 1. juli 2007. For å rydde opp i overflødige rettsakter er forordning (EF) nr. 1091/2005 samtidig opphevet. Dette er gjort fordi kravene til kontrollmetodene i nasjonalt kontrollprogram for salmonella, som fremgikk av forordning (EF) nr. 1091/2005, i realitet allerede var erstattet av forordning (EF) nr. 1177/2006. 

Merknader

Rettsakten er gjennomført i forskrift 2007-06-08 nr. 603 i 2007. Rettsakten er i tillegg gjennomført i henvisningsforskrift 2005-23-12 nr.1703 fra 1. mars 2010.  Økonomiske og administrative kostnader Det antas ikke å være vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser knyttet til rettsakten. Det er allerede per dags dato omfattende prøvetaking for salmonella i norske slaktekyllinger og det er en svært lav salmonella-prevalens. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Salmonella-prevalensen i norske slaktekyllinger er allerede per dags dato svært lav. Det anses som mulig å nå målet om at ikke flere enn 1 % av slaktekyllingflokkene tester positive for Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium innen 2011. Markedsfordelen ved at norske kyllinger har en lavere salmonella-prevalens enn slaktekyllinger fra EU-landene (med unntak av Sverige og Finland) vil forsvinne når EU får bedre kontroll over salmonella i slaktekyllinger. 

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 646/2007
Basis rettsaktnr.: 2160/2003
Celexnr.: 32007R0646

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 16.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2009
Høringsfrist: 11.12.2009
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen