Utvidelse av mandat for COSS

Kommisjonsforordning som endrer forordning 2099/2002(EF) av EP og Rådet som etablerte komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS)...

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of Coyncil establishing a Committee of Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.07.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt ved stilletiende samtykke (tacit amendment) i EU 30. januar 2007.

Forordning 2099/2007/EF etablerte Committee of Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) med hovedformål å sentralisere komiteer etablert i henhold til EU- direktiv om maritim sikkerhet, forurensning fra skip og beskyttelse av sjømenns arbeids og levekår. Alle nye EU-rettsakter på området maritim sikkerhet m.v. skal henvise til COSS som komite for behandling.  

Senere er følgende rettsakter endret ved henvisning til behandling i COSS for gjennomføring av rettsaktene: Artikkel 7 i Europaparlamentet (EP) og Rådets forordning 789/2004 om overføring av last- og passasjerskip mellom registre i EU og som opphever Rådets forodning 613/91, videre artikkel 13 i EP og Rådsdirektiv 2005/35/EC om forurensning fra skip og intruduksjon av straff for overtredelse, og artikkel 12 i EP og Rådsforordning 336/2006 om gjennomføring av sikkerhetsstyringssystem i EU (ISM). Forordning 2099/2007/EF er derfor endret ved tilsvarende oppdatering av mandatet for COSS.

Vurdering

Rettsakten er av administrativ karakter og medfører ingen lov eller forskriftsendringer.

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for redere eller sjøfolk.

Retsakten medfører ingen vesentlige administrative konsekvenser. Rettsakten medfører kun at oppfølging av rettsakter med henvisning til komitemøter foregår i Kommisjonsmøter organisert i COSS iht. mandatet for COSS og henvisning i den enkelte rettsakt, i stedet for andre møter organisert under den enkelte rettsakt.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Ingen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 93/2007
Basis rettsaktnr.: 2099/2002
Celexnr.: 32007R0093

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen