Endring i samtrafikkdirektivene

Kommisjonsdirektiv 2007/32/EC av 1. juni 2007 om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EC og direktiv 2001/16/EC om samtrafikkevnen i det trans-Europeiske jernbanesystem ...

Commission Directive 2007/32/EC of 1 June 2007 amending annex VI to directive 96/48/EC and directive 2001/16/EC on interoperability of the trans-European rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Kommisjonsdirektiv 2007/32/EC ble vedatt 1. juni 2007, og er publisert i OJ 2. juni 2007. Direktivet skal være implementert i MS 2. desember 2007.

Endringsdirektivet ble implementert i norsk rett 7. desember 2007.  

Bakgrunn

EU-kommisjonen vedtok kommisjonsdirektiv 2007/32/EC om endring av vedlegg VI til direktiv 96/48/EC (høyhastighetstog) og direktiv 2001/16/EC (konvensjonell jernbane) om samtrafikkevne i det trans-europeiske jernbanesystemet 1. juni 2007. Direktivet er hjemlet i direktiv 96/48/EC, og særlig artikkel 21 c, og i direktiv 2001/16/EC, og særlig artikkel 21 b. 

Av ovennevnte direktiver, som er direktiver etter ny metode, fremgår det at et teknisk kontrollorgan skal gjennomføre en EF-verifisering av et delsystem innenfor jernbanen. Et delsystem kan f. eks. være et rullende materiell, infrastruktur etc. En slik EF-verifisering innebærer at delsystemet anses å ha samtrafikkevne og oppfyller de relevante grunnleggende kravene som er satt iht. samtrafikkregelverket. 

Det har imidlertid vist seg at det kan være behov for å få en EF-verifisering også i en mellomfase av prosjekteringen eller konstruksjonen. For å gjøre det mulig å gjennomføre en slik EF-verifiseringer har det i vedlegg VI pkt. 2 i ovennevnet direktiver blitt tatt inn et nytt ledd, der det fremgår at det vil være mulig å få en EF-verifisering av et delsystem også i en mellomfase av prosjektet/konklusjonen, en sk. "Intermediate Statements of Verification (ISV).

Merknader   

Direktivet har vært forelagt den s.k. artikkel 21-komitteen, en komitoligikomite nedsatt med hjemmel i ovennevnte samtrafikkdirektiver, og der Norge deltar som observatør. Norge har ikke hatt innvendinger mot direktivet i den forbindelse.

Gjeldende norsk regelverk

Direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF er implementert i norsk rett gjennom høyhastighetsforskriften og samtrafikkforskriften.

Vedlegg VI pkt. 2 i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften å endres i forbindelse med implementeringen av kommisjonsdirektiv2007/32.

Sakkyndige instanser merknader

Innholdet i direktivet anses ikke å være av en slik karakter at det er hensiktsmessig å sende dirketivet på høring, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.3

.

Vurdering

Direktivet innebærer en forenkling for produsenter av delsystemer, slik at det gis muligheter for verifiseringer på et tidligere stadium enn i dag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Direktivet antas ikke å ha særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Samferdselsdepartementets forskrifter om samtrafikk er endret.

Konklusjon

Direktivet er implementert i norsk rett 7. desember 2007.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/0032/EF
Basis rettsaktnr.: 1996/0048/EF
Celexnr.: 32007L0032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.06.2007
Frist returnering standardskjema: 16.07.2007
Dato returnert standardskjema: 03.07.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 164/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.12.2007

Lenker

Til toppen