Endring Særnærdirektivet

Kommisjonsdirektiv 2007/26/EF av 7. mai 2007 om endring av direktiv 2004/6/EC med forlengelse av overgangstid....

Commission Directive 2007/26/EC of 7 May 2007 amending Directive 2004/6/EC to extend its period of application....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Direktivet ble diskutert og vedtatt på møtet i SCFCAH, Section on General Food Law, den 19. mars 2007. Norge var tilstede på dette møtet, og var enig i beslutningen. Direktivet er datert 7. mai 2007, og publisert i OJ 8.5.2007.

Direktivet ble inntatt i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir forlenget overgangstid for midlertidig tillatte forbindelser av næringsstoffer i næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, fra 31. desember 2006 til 31.desember 2009.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. Vedlegg 2, Midlertidige tillatte forbindelser av næringsmidler, må taes inn igjen i forskriften og § 14 tredje ledd som fastsetter overgangstiden må endres fra: "Vedlegg 2 trer i kraft 15. november 2004, og gjelder frem til 31. desember 2006" til å lyde: "Vedlegg 2 trer i kraft 15. november 2004, og gjelder fram til 31. desember 2009."

Denne endringen vil ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser, da det kun gjelder en forlengelse av tidligere fastsatt overgangtid for enkelte midlertidige tillatte forbindelser av næringsstoffer i næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepertementet, Miljødepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Rettsakten har ikke vært ute på høring, da endringen kun gjelder en forlengelse av en tidligere fastsatt overgangtid for enkelte midlertidige tillatte forbindelser av næringsstoffer i næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. En slik forlengelse av overgangstiden der disse forbindelsene tillattes brukt, vil ikke ha noen negative konsekvenser og for bransjen vil dette medfører en forlenget tilpassningsperiode på 3 år.

Vurdering

Mattilsynet er enig i at det gis en forlenget overgangstid på 3 år for midlertidige tillatte forbindelser av næringsstoffer for næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmesige behov. Vi kan ikke se at dette vil ha noen negative konsekvenser, og det gir bransjen en lengre tilpasningsperiode.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Som vedlegg til EØS-notatet finnes vedlegg 2, Midlertidige tillatte forbindelser av næringsmidler, til forskrift 21.desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov. Dette vedlegget er identisk med vedlegget til forskriften slik det var frem til 31. desember 2006, med unntak av at overgangstiden i første ledd er endret til 31.desember 2009.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/26/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/6/EF
Celexnr.: 32007L0026

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.06.2007
Frist returnering standardskjema: 22.06.2007
Dato returnert standardskjema: 23.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.02.2008

Lenker

Til toppen