Felles format for sikkerhetssertifikater

Kommisjonsforordning nr. 653/2007 om bruk av felles europeisk format for sikkerhetssertifikat, herunder søknadsskjema iht. artikkel 10 i direktiv 2004/49/EC m.v....

Commission Regulation No 653/2007 of 13 June 2007 on use of a common European format for safety certificates and application documents in accordance with Article 10 of Directive 2004/49/EC etc ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. juni 2007, og publisert i OJ 14. juni 2007 med ikrafttredelse den sammen dagen. 

Forordningen ble implementert i norsk rett 7. desember 2007.

Kommisjonsforordning nr. 653/2007 om felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsskjemaer iht direktiv 2004/49/EF ble vedtatt 13. juni 2007. Forordningen er hjemlet i direktiv 2004/49/EF,særlig artikkel 10, og forordning 881/2004, særlig artikkel 7. Forordningen er behandlet i komiteen som er nedsatt iht. artikkel 21 i direktiv 96/48/EF, og er i tråd med komiteens synspunkter. Forordningen er publisert i OJ 14. juni 2007, og med ikrafttredelse den samme dagen.  

 Bakgrunn

 For å få tilgang til jernbaneinfrastrukturen må et jernbaneforetak inneha et sikkerhetssertifikat. Formålet med sertifikatet er å dokumentere at jernbaneforetaket har utarbeidet et sikkerhetsstyringssystem og er i stand til å oppfylle kravene i gjeldende sikkerhets- og samtrafikkregelverk. Sikkerhetsmyndigheten i det land der jernbaneforetaket er etablert skal foreta sertifiseringen. Sertifikatet er inndelt i to deler; del a) som omhandler sikkerhetsstyringssystemer skal gjelde for jernbanetransport i hele EU/EØS-området. Del b), som skal vise at foretaket oppfyller de nasjonale sikkerhets- og samtrafikkravene i det land man skal trafikkere, må det søkes om i hvert land, en sk. tilleggssertifisering.

 I ERA-forordningens artikkel 7 er det satt krav om at det europeiske jernbanebyrået ERA, skal utarbeide og anbefale et harmonisert format for sikkerhetssertifikater, herunder en elektronisk versjon, og et harmonisert skjema for søkander om sertifikater.

Gjennom å sette krav om et felles harmonisert format og søknadsskjema for sikkerhetssertifikatet, både del a) og del b), vil dette forenkle søkandsprosessen både for jernbaneforetakene og for sikkerhetsmyndighetene.

Sammendrag av innholdet

Forordningen inneholder 7 artikkler samt 4 vedlegg.

Det stilles i forordningen krav om at nasjonal sikkerhetsmyndighet skal bruke malen i vedlegg I for utstedelse av sikkerhetssertifikat for del a) av sertifikatet og malen i vedlegg II for del b) av sertifikatet, jf. omtalen ovenfor. Malene består kun av en side og skal inneholde opplysninger om hvem som får sertifikatet, hvem som har utstedt det, hvilken infrastruktur det gjelder for m.v.  

Sikkerhetsmyndigheten er pålagt å gi sertifikatet et eget identifikasjonsnummer, jf. vedlegg IV. Dette harmoniserte identifikasjonsnummeret, European Identification Number (EIN) blir utformet etter regler fastsatt av ERA. Sikkerhetsmyndigheten skal informere ERA om utstedte sikkerhetssertifikater. ERA vil lagre sertifikatene i egen database.

Forordningen inneholder også en harmonisert mal som skal brukses i forbindelse med søkand om sikkerhetssertifikat, inkludert retningslinjer for hvordan en søkand skal utformas, vedlegg III.

Merknader

Krav om sikkerhetssertifikater for jernbaneforetak er hjemlet i lisensforskriften kapittel 5.

Endringer i norsk regelverk

Forordningen krever endringer i lisensforskriften som er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Sakkyndige instanser merknader 

Bl.a. pga at konsekvensene antas å være marginale (se nedenfor), mener Samferdselsdepartementet at det ikke er nødvendig å sende forordningen på høring, jf. utredningsinstruksen pkt 5.4 c.

Til orientering kan nevnes at Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn deltar som observatører i artikkel 21-komiteen som har blitt forelagt forordningen før den ble vedtatt av EU-kommisjonen.

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser

Samferdselsdepartementet mener at forordningen er et positivt bidrag for å lette søknadsprosessen for jernbaneforetakene og den etterfølgende behandlingen av søknader for sikkerhetsmyndighetene i de enkelte landene, og med det være et kostnadsbesparende tiltak for begge parter. Det er imidlertid dokumentasjonskravene i regelverket som er de mest ressurs- og kostnadskrevende for selskapene å oppfylle, slik at besparingene for selskapene gjennom å gjøre søknadsprosessen mer enhetlig og forutsigbar antas å være marginale i forhold til dette.

Konklusjon 

Forordningen er implementert i norsk rett 7. desember 2007. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 653/2007
Basis rettsaktnr.: 0049/2004
Celexnr.: 32007R0653

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.06.2007
Frist returnering standardskjema: 27.07.2007
Dato returnert standardskjema: 06.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 163/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.12.2007

Lenker

Til toppen