Forlengelse av kravet til barnesikring av lightere

Kommisjonsbeslutning 2007/231/EF om forlengelse av krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare...

Commission Decision 2007/231/EC of 12. April 2007 amending Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Forslaget om forlengelse av kravet til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare har vært gjenstand for diskusjon og høring i kommisjonsgruppen under direktiv 2001/95/EF, hvor Norge deltar. Det har hele tiden vært medlemslandenes oppfatning, herunder Norges, at beslutningen måtte forlenges med minst ett år.

Sammendrag og innhold

Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet trådte i kraft 15. januar 2004. Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger.

I direktivets artikkel 13.1 fremgår det at dersom Kommisjonen blir kjent med en alvorlig risiko som visse produkter representerer for forbrukernes helse og sikkerhet i ulike medlemsstater, kan den etter å ha rådspurt medlemsstatene fatte et vedtak på bakgrunn av resultatet av denne rådspørringen, dersom vilkårene i artikkel 13.1 bokstav a)-c) er oppfylt. I henhold til direktivets artikkel 13.2. fremgår det at vedtak det er vist til under artikkel 13.1 "skal gjelde for en periode på ikke mer enn ett år, og kan bekreftes, i henhold til samme fremgangsmåte, for tilleggsperioder på ikke mer enn ett år".

I medhold av artikkel 13.1 fattet Kommisjonen vedtak 2006/502/EF av 11. mai 2006 om å forby engangslightere som ikke er barnesikre og lightere med forvekslingsfare, såkalte "novelty" lightere. Kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare gjaldt opprinnelig frem til 11. mai 2007. Under henvisning til kommisjonsbeslutning 2007/231/EC av 12. april 2007 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ett år, og gjelder nå frem til 11. mai 2008. Endringene er inntatt i kommisjonsbeslutning 2006/502/EF artikkel 2 og 6.

Bakgrunnen for forlengelsen av kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare skyldes at beslutningens virkningstidspunkt ville gått ut før medlemslandene har implementert beslutningen. For at myndighetene skal kunne forebygge den risikoen lightere representerer når små barn leker med disse, måtte beslutningen derfor forlenges. Forlengelsen henger også sammen med at den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN ennå ikke har forbedret barnesikringsstandarden EN:13869. Kommisjonens intensjon er at kommisjonsbeslutningen er midlertidig i påvente av endringene i ovennevnte standard.

Produktsikkerhetsdirektivet er gjennomført i norsk rett i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven). I produktkontrolloven § 4, første ledd, bokstav e). fremgår det at "når det finnes påkrevet for å forebygge at et produkt medfører helseskade, kan det treffes vedtak om forbud mot produksjon, innførsel, omsetning og bruk av produkt". Denne bestemmelsen er benyttet som hjemmel til forskrift om krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare. Forskriften ble sendt på alminnelig høring 15. mars 2007, med høringsfrist 1. mai 2007. Direktoratet mottok seks svar på høringen som ble vurdert og innarbeidet i forskriftsteksten. Forskrift om barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare ble fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 21. juni 2007.

 I forskriften er det ikke stilt opp noen tidsbegrensing, slik det er gjort i kommisjonsbeslutningen. Bakgrunnen er at forskriften i første omgang er tenkt opphevet den dagen det ikke lenger er behov for kommisjonbeslutningen. Det er derfor ikke behov for å gjøre endringer i forskriften, som følge av beslutningen om forlengelse.

Vurdering

Beslutningen er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/231/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0231

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2007
Frist returnering standardskjema: 31.05.2007
Dato returnert standardskjema: 21.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 019/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2007
Høringsfrist: 01.05.2007
Frist for gjennomføring: 11.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring: 21.06.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen