Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kontrollplanveileder

Kommisjonsvedtak 2007/363/EF av 21. mai 2007 om retningslinjer til hjelp for medlemsstatene til å utarbeide en enkelt, integrert, flerårig, nasjonal kontrollplan i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 ...

COMMISSION DECISION 2007/363/EC of 21 May 2007 on guidelines to assist Member States in preparing the single integrated multi-annual national control plan provided for in Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er et kommisjonsvedtak med bakgrunn i artikkel 43.1 i kontrollforordningen (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes). Vedtaket fastsetter i artikkel 1 at veiledningsteksten er å finne i vedlegget. Artikkel 2 sier at vedtaket retter seg mot medlemsstatene.

Kontrollforordningen gir i artikkel 42 føringer om prinsipper som skal legges til grunn ved utarbeidelse av kontrollplanen og dens innhold. Artikkel 43 gir Kommisjonen myndighet til å utarbeide en veileder og gir videre føringer om veilederens innhold. Veilederen selv forklarer og utdyper kontrollforordningens bestemmelser om kontrollplanen.

Kontrollplanen skal gi oversikt over rammeverket for kontrollmyndigheten på fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt dyrehelse- og dyrevernbestemmelsene. Veilederen beskriver hvor detaljert og i hvilket format informasjonen om eksempelvis Mattilsynets organisasjon og struktur, forhold til andre myndigheter, overordnete strategiske mål, tilsynssystemer og -metodikker, opplæringssystemer, dokumentasjon, beredskapsplaner m.m. skal presenteres.

Merknader

Rettsakten er en veileder og er på tross av at den er gitt som et kommisjonsvedtak ikke bindende, kun veiledende. Dette presiseres også i vedtakets fortale punkt 8 ("The guidelines are not binding but serve to provide useful guidance to the Member States...") Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske eller administrative forpliktelser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Forpliktelsen til å utarbeide en enkelt, integrert, flerårig, nasjonal kontrollplan er nedfelt i kontrollforordningen. Denne veilederen skal gi støtte til medlemsstatene ved utarbeidelsen av kontrollplanen. Den pålegger sådan ingen ytterlige forpliktelser. Veilederen gir utdypende forklaring om kontrollplanens innhold, innholdets detaljeringsgrad og formatet som informasjonen kan presenters i.

Rettsakten planlegges gjennomført ved å bli tatt inn i Mattilsynets kvalitetssystem som en retningslinje.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også hjemme i vedlegg I kapittel II og vedlegg II kapittel XII. Det er imidlertid ikke mulig å legge inn dette i EØS-notatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/363/EF
Basis rettsaktnr.: 0882/2004/EF
Celexnr.: 32007D0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2007
Frist returnering standardskjema: 20.07.2007
Dato returnert standardskjema: 14.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen