Overvåking av akrylamid i mat

Kommisjonsanbefaling 2007/331/EF av 3. mai 2007 om overvåking av akrylamid i mat...

Commission Recommendation 2007/331/EC of 3 May 2007 on the monitoring of acrylamide levels in food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Sammendrag av innhold Rettsakten er en anbefaling til EUs medlemsland om å overvåke nivåene av akrylamid i bestemte kategorier vegetabilske næringsmidler som har gjennomgått varmebehandling. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) ga 19. april 2005 sin tilslutning til en risikovurdering fra JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) tidligere samme år. I denne risikovurderingen konkluderer JECFA med at sikkerhetsmarginene for eksponering hos både gjennomsnitts- og storkonsumenter er lave for et stoff som er kreftframkallende og gentoksisk. Akrylamid i mat kan derfor utgjøre en helsefare for mennesker, og arbeidet med å redusere nivåene bør fortsette. Siden 2002 har både forskningsinstitusjoner og næringsmiddelindustrien jobbet for å skaffe seg bedre kunnskap om hvordan akrylamid dannes i ulike prosesser. Industrien har også innført tiltak for redusere mengden akrylamid i sine produkter. For å få et klarere bilde av akrylamidnivåene i næringsmidlene som inneholder mest og/eller bidrar betydelig til inntaket i befolkningen, ønsker Kommisjonen å samle data fra medlemslandene over en treårsperiode (til og med 2009). Resultatene vil gjøre det lettere å vurdere effekten av tiltakene som er iverksatt av industrien. Dataene skal rapporteres årlig til EFSA i et angitt format, og anbefalingen oppgir også et minimumsantall prøver i hver næringsmiddelkategori. Anbefalt antall analyser varierer med størrelsen på medlemslandet. Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover Mattilsynets planlagte oppfølging av anbefalingen gjennom et kartleggingsprogram. Det er satt av midler til akrylamidanalyser på Mattilsynets budsjett for 2007. Som EØS-land står Norge ikke på listen med anbefalt antall prøver, men det virker rimelig å ta utgangspunkt i anbefalingen til de andre nordiske landene, dvs. at det totalt bør analyseres minst 44 produkter årlig.Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Rettsakten har vært sendt på tidlig høring til interessenter. Det har ikke kommet inn kommentarer.

Vurdering

Rettsakten gir retningslinjer for innsamling av data om akrylamid i næringsmidler. Stoffet dannes først og fremst i vegetabilske produkter ved oppvarming, og selv om det er en kjent prosessframkalt forurensning i mat, er det ikke regulert gjennom lovverk, verken nasjonalt eller i EU. Myndighetene har hatt en åpen og god dialog med industrien underveis i arbeidet med å finne metoder som kan redusere akrylamidnivået i ulike typer prosesserte næringsmidler. Mattilsynet har nylig gjennomført et større analyseprosjekt på akrylamidområdet, og resultatene viser at på tross av en viss reduksjon i enkeltprodukter og noen produktkategorier, har det ennå ikke lykkes industrien å finne metoder som i vesentlig grad reduseres nivåene. Kunnskapen om hvordan akrylamid dannes i mat er etterhvert god, men siden stoffet er resultat av de samme kjemiske prosessene som gir ønsket smak, farge og konsistens på maten, er det vanskelig å redusere nivåene uten å samtidig endre produktenes karakteristika. Likevel forventer Mattilsynet at industrien fortsetter å ta i bruk tilgjengelig teknologi for å redusere nivåene ytterligere. Å samle inn data over en periode på tre år vil kunne gi myndighetene et bedre bilde av effekten av dette arbeidet. Mattilsynet har satt av midler til et analyseprogram i 2007 og innsamling av data startet i mai.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/331/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007H0331

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.07.2007
Dato returnert standardskjema: 23.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen