Salmonella - harmonisering antimikrobiell resisten

Kommisjonsvedtak 2007/407/EF av 12. juni 2007 om harmonisering av overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin (notifisert med nummer K(2007) 2421) ...

Commission Decision 2007/407/EC of 12 June 2007 on a harmonised monitoring of antimicrobial resistance in Salmonella in poultry and pigs (notified under document number C(2007) 2421) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Kommisjonen ønsker å harmonisere de data som kommer inn på zoonose-området, da det har vist seg vanskelig å sammenligne de data som produseres innen EØS-området.

Kommisjonen mener at de undersøkelser som gjøres på bakterieisolater av salmonella fra den pålagte overvåkning og kartlegging av salmonella, i de såkalte baseline studier, i EØS området, trenger en harmonisering. Dette fordi det kan være spesielt vanskelig å sammenligne resultatene som rapporteres inn fra ulike EØS-land.

Rettsakten gir derfor et krav til matmyndighetene om å følge opp harmoniseringen og påse at produserte data blir publisert på en tilfredsstillende måte. Rettsakten gjelder fra 1. januar 2008.

Det er vanskelig å oppnå den forventede harmonisering, dersom man ikke har detaljerte beskrivelser av de undesøkelser bakterieisolatene skal gjennomgå, i forhold til hvilke antibiotika som skal testes for, antall prøver som skal tas ut fra de enkelte dyrearter, mm. Dette er derfor beskrevet i vedlegget til rettsakten som i tillegg lager en plan fram til 2012 for verpehøns, broiler, kalkun og svin.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Under norske forhold, hvor salmonella-statusen er svært god og med få funn fra baselinestudiene, vil antall isolater som må types være svært lavt og kreve lite eksta kostnader. Kravene i rettsakten er stort sett implementert av det norske NORM-vet programmet (overvåking av antibiotika-resistens på dyr) og rapporteringen som skjer ved den årlige Zoonose-rapporten som sendes EFSA/Kommisjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/407/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0407

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2007
Frist returnering standardskjema: 31.07.2007
Dato returnert standardskjema: 16.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen