Vet overgangsordninger, meieriprodukter Bulgaria

Kommisjonsvedtak 2007/264/EF av 25. april 2007 om endring av vedtak 2007/30/EF som angår overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria (notifisert med nummer K(2007)1787) ...

Commission Decision 2007/264/EC of 25 April 2007 amending Decision 2007/30/EC as regards transitional measures for certain milk products obtained in Bulgaria (notified under document number C(2007) 1787) ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag og innhold
Rettsakten er laget på bakgrunn av at Bulgaria og Romania gikk inn i fellesskapet fra 1. januar 2007 og dermed har mulighet for markedsadgang til EF-området, også for animalske produkter. I tiden før tiltredelsen, har det i begge land blitt innført og produsert varer som ikke er konforme med bl.a. forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for animalske produkter.

Bulgaria har anmodet Kommisjonen om å få eksportere visse meieriprodukter som er produsert i virksomheter i Bulgaria til tredjeland. Kommisjonen har besluttet at dette er akseptabelt, dersom man innehenter mottakerlandenes aksept og er i samsvar med artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002. Vedtaket gjelder fram til 31.desember 2007. Kommisjonsvedtak 2007/30/EF må endres tilsvarende.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og askeptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering på ESA-form 1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/264/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0264

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.07.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen